Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2011 m. balandžio 24 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2013 m. spalio 25 d.

KONTEKSTAS

Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taisykles reikėjo patikslinti, nes daugiau nei 10 metų jos buvo taikomos remiantis atskirais Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais. Pagrindinis šios direktyvos tikslas yra išaiškinti teises į sveikatos priežiūrą pagal Teisingumo Teismo nutarimus, priimtus remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsniu, ir sudaryti galimybes naudotis šiomis teisėmis praktikoje. Šia direktyva siekiama patikslinti tarpvalstybinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taisyklių ir nuostatų, numatytų Reglamente (EB) 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, santykį.

Sveikatos priežiūra užsienyje. Teisinė sistema

DOKUMENTAS

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45–65)

Paskesni Direktyvos 2011/24/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/52/ES, kuria nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimui palengvinti (OL L 356, 2012 12 22, p. 68–70)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Komisijos ataskaita dėl Direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taikymo“ ( COM(2015) 421 final, 2015 9 4)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos deleguotasis sprendimas 2014/286/ES, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo (OL L 147, 2014 5 17, p. 71–78)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/287/ES, kuriuo nustatomi Europos referencijos centrų tinklų ir jų narių steigimo bei vertinimo kriterijai ir lengvesnių sąlygų keistis informacija bei praktinėmis žiniomis apie tokių tinklų steigimą ir vertinimą sudarymo kriterijai (OL L 147, 2014 5 17, p. 79–87)

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/890/ES, kuriuo nustatomos e. sveikatos srities nacionalinių atsakingų institucijų tinklo įkūrimo, valdymo ir veikimo taisyklės (OL L 344, 2011 12 28, p. 48–50)

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/329/ES, kuriuo nustatomos nacionalinių institucijų arba tarnybų, atsakingų už sveikatos technologijų vertinimą, tinklo įsteigimo, valdymo ir skaidraus veikimo taisyklės (OL L 175, 2013 6 27, p. 71–72)

paskutinis atnaujinimas 18.01.2016