Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komisija priėmė kelis įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus, susijusius su Direktyva 2011/24/ES. Šie aktai:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. balandžio 24 d., o ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2013 m. spalio 25 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45–65)

Paskesni Direktyvos 2011/24/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1023, kuriuo dėl nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių tarpvalstybinio keitimosi duomenimis kovojant su COVID-19 pandemija iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1765 (OL L 227I, 2020 7 16, p. 1–9)

2019 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2019/1765, kuriuo nustatomos už e. sveikatą atsakingų nacionalinių institucijų tinklo sukūrimo, valdymo ir veikimo taisyklės ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/890/ES (OL L 270, 2019 10 24, p. 83–93)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taikymo (COM(2018) 651 final, 2018 9 21)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos deleguotasis sprendimas 2014/286/ES, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo (OL L 147, 2014 5 17, p. 71–78)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/287/ES, kuriuo nustatomi Europos referencijos centrų tinklų ir jų narių steigimo bei vertinimo kriterijai ir lengvesnių sąlygų keistis informacija bei praktinėmis žiniomis apie tokių tinklų steigimą ir vertinimą sudarymo kriterijai (OL L 147, 2014 5 17, p. 79–87)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/329/ES, kuriuo nustatomos nacionalinių institucijų arba tarnybų, atsakingų už sveikatos technologijų vertinimą, tinklo įsteigimo, valdymo ir skaidraus veikimo taisyklės (OL L 175, 2013 6 27, p. 71–72)

2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/52/ES, kuria nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimui palengvinti (OL L 356, 2012 12 22, p. 68–70)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2020