Skersti skirtų veršelių apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/119/EB dėl būtiniausių veršelių apsaugos standartų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomi garduose laikomų veršelių, skirtų vartoti žmonėms, būtiniausi apsaugos standartai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Grupiniai ir atskiri gardai

Gyvūno svoris (kg)

Plotas (m2)

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Sveikata

Mityba

Gyvūnu stebėsena

Patalpose laikomi veršeliai turi būti tikrinami mažiausiai du kartus per dieną, o mechaniniai įrenginiai – bent kartą per dieną. Jei naudojama dirbtinė ventiliacijos sistema, turi būti įdiegtos signalizacijos sistema (kuri yra reguliariai testuojama) ir atsarginė ventiliacijos sistema.

Šviesos lygiai

Veršeliai turi būti laikomi ten, kur yra natūralus arba dirbtinis apšvietimas (dirbtinio apšvietimo laikas turi bent atitikti natūralaus apšvietimo laiką, kuris tęsiasi nuo 9 iki 17 val.).

Patikrinimai

Importas

Kad būtų galima importuoti gyvūnus iš ES nepriklausančių šalių, būtina pateikti pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad su gyvūnais buvo elgiamasi bei jie buvo gydomi laikantis tokių pačių, ES kilmės galvijams taikomų reikalavimų.

Specialios taisyklės

ES šalys savo teritorijoje gali taikyti griežtesnes taisykles negu tos, kurios išdėstytos šioje direktyvoje. Tokiu atveju jos turi iš anksto informuoti Komisiją apie tokias priemones.

Oficialios kontrolės reglamentas

Naujuoju ES teisės aktu dėl maisto ir pašaro oficialios kontrolės – Reglamentu (ES) 2017/625 – iš dalies keičiami tam tikri nedideli šios direktyvos techniniai aspektai. Šie pakeitimai taikomi nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. vasario 4 d. Ja kodifikuojamas ir panaikinamas ankstesnis teisės aktas (Direktyva 91/629/EEB), kuris turėjo būti perkeltas į šalių nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1994 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos standartus (kodifikuota redakcija) (OL L 10, 2009 1 15, p. 7–13)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1–142)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1–44)

paskutinis atnaujinimas 27.09.2017