Maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūra

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą

Reglamentas (ES) 2019/1381 dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendra procedūra

Įgyvendinimas

Komisija, pasikonsultavusi su EFSA dėl rizikos vertinimo, per dvejus metus nuo reglamentų dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų priėmimo turėjo galutinai nustatyti, kaip ji nagrinės paraiškas, įskaitant:

Skaidrumas

Konfidencialumas

Nepaprastoji padėtis

Susidarius nepaprastajai padėčiai, susijusiai su į sąrašą įtraukta medžiaga, Komisija inicijuoja EFSA maisto saugos procedūras.

Papildomi teisės aktai

2008 m. reglamentas buvo priimtas kartu su šiais papildomais teisės aktais, kuriuose išsamiau aptariamos visos trys kategorijos:

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 taikomas nuo 2009 m. sausio 20 d.

Iš dalies keičiantis Reglamentas (ES) 2019/1381 taikomas nuo 2021 m. kovo 27 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 16)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1331/2008 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1381 dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 1829/2003, (EB) Nr. 1831/2003, (EB) Nr. 2065/2003, (EB) Nr. 1935/2004, (EB) Nr. 1331/2008, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 ir Direktyva 2001/18/EB (OL L 231, 2019 9 6, p. 1–28)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL L 354, 2008 12 31, p. 7–15)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16–33)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL L 354, 2008 12 31, p. 34–50)

Žr. konsoliduotą versiją.

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 01.10.2020