Fermentų naudojimas maisto produktuose (išskyrus fermentus, naudojamus kaip maisto priedai)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente nustatomos suderintos fermentų* naudojimo maisto produktuose taisyklės. Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą ir leisti fermentus naudoti visoje ES.

Reglamente pateikiamas ES patvirtintų fermentų sąrašas, jų naudojimo maisto produktuose sąlygos ir ženklinimo taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tik į ES sąrašą įtraukti fermentai gali būti parduodami ir naudojami maisto produktuose.

Patvirtinti fermentai negali kelti pavojaus žmonių sveikatai ir neturi klaidinti vartotojų. Jie turi būti naudojami atsižvelgiant į pagrįstą technologinį poreikį gamybos, perdirbimo, ruošimo, apdorojimo, pakavimo, vežimo arba laikymo etape.

Patvirtintame sąraše nurodomas fermento pavadinimas ir kita būtina informacija, maisto produktai, į kuriuos gali būti dedamas fermentas, naudojimo sąlygos ir apribojimai bei konkretūs reikalavimai.

Vartotojams skirtų parduoti fermentų ir fermentų, kurie nėra skirti parduoti vartotojams, ženklinimui yra taikomos konkrečios taisyklės.

Informacija turi būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir suprantama.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ankstesnis teisės aktas, įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Maisto fermentas – produktas, pagamintas iš augalų, gyvūnų ar mikroorganizmų, galintis katalizuoti biocheminę reakciją ir naudojamas bet kuriame maisto produktų gamybos, perdirbimo, ruošimo, apdorojimo, pakavimo, vežimo arba laikymo etape.

DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL L 354, 2008 12 31, p. 7–15)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1332/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016