Saugūs maisto priedai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugelis priedų buvo įvertinti XX a. 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose. Šiuo metu jie yra pakartotinai vertinami. Šis procesas turėtų būti baigtas 2020 m.

Po to, Europos Komisija gali pasiūlyti keisti patvirtintame sąraše esančių priedų naudojimo ar pašalinimo sąlygas.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Maisto priedai: medžiagos, naudojamos maisto produktuose dėl įvairių priežasčių, pvz., siekiant juos pasaldinti, suteikti spalvos ar pailginti galiojimo terminą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16–33)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 priedų daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 80, 2010 3 26, p. 19–27)

2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1–295).

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 19.09.2016