Kotonu susitarimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Partnerystės susitarimas 2000/483/EB tarp AKR šalių ir ES

KOKS ŠIO PARTNERYSTĖS SUSITARIMO TIKSLAS?

Kotonu susitarimas yra ES, ES šalių ir 79 Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno (AKR) regiono šalių partnerystės pagrindas.

Juo siekiama mažinti ir panaikinti skurdą, remti šalių partnerių tvarią ekonominę, kultūrinę bei socialinę plėtrą ir padėti laipsniškai integruoti jų ekonomiką į pasaulio ekonomiką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai principai

Kotonu susitarimas yra glaudi partnerystė, pagrįsta tam tikrais principais:

Struktūra

Jungtinės institucijos įsteigtos tam, kad padėtų įgyvendinti Kotonu susitarimą:

Politinė dimensija

Kotonu susitarimo politinė dimensija yra svarbi ir apima:

Veikla

Susitarimas apima bendradarbiavimo veiklą, kuria skatinama:

Šiuos veiksmus finansuoja Europos plėtros fondas.

Susitarimas atitinka Pasaulio prekybos organizacijos taisykles ir suteikia galimybę AKR šalims visapusiškai dalyvauti tarptautinėje prekyboje.

Susitarimo peržiūra

Susitarimas buvo pasirašytas 2000 m. ir galioja iki 2020 m. pabaigos.

Paskutinį kartą jis buvo peržiūrėtas 2017 m. (Sprendimu (ES) 2017/435). 2010 m. susitarimas buvo pakoreguotas, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas tokiems klausimams kaip:

Derybos dėl naujo susitarimo turėtų prasidėti 2018 m. rugpjūčio mėn.

2016 m. buvo priimtas komunikatas dėl atnaujintos partnerystės po 2020 m. Jis:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS?

Susitarimas taikomas nuo 2003 m. balandžio 1 d., ir iš pradžių buvo planuota, kad jis nustos galioti 2020 m. vasario 29 d. Sprendimu Nr. 3/2019 susitarimo nuostatų taikymas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba kol įsigalios (arba bus pradėtas laikinai taikyti) naujasis susitarimas, kuriuo pakeičiamas Partnerystės susitarimas 2000/483/EB.

KONTEKSTAS

2018 m. pradėtos derybos dėl naujo ES ir AKR šalių susitarimo, kuriuo bus pakeistas Partnerystės susitarimas 2000/483/EB.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Partnerystės susitarimas 2000/483/EB tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašytas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (OL L 317, 2000 12 15, p. 3–353)

Vėlesni Partnerystės susitarimo 2000/483/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. gruodžio 17 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 3/2019 priimti pereinamojo laikotarpio priemones pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 95 straipsnio 4 dalį [2020/2] (OL L 1, 2020 1 3, p. 3–4)

Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendras pareiškimas (OL C 210, 2017 6 30, p. 1–24)

2017 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/435 dėl Susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, sudarymo (OL L 67, 2017 3 14, p. 31–32)

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Atnaujinta partnerystė su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis“ (JOIN(2016) 52 final, 2016 11 22)

paskutinis atnaujinimas 03.04.2020