ES pagalbos rinkimų metu ir rinkimų stebėjimo visuotinė strategija

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (COM(2000) 191 final) dėl ES pagalbos ir stebėjimo rinkimų metu

Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnis

KOKS YRA ŠIO KOMUNIKATO IR SUTARTIES STRAIPSNIO TIKSLAS?

Šiuo komunikatu siekiama padėti nustatyti nuoseklią ES pagalbos rinkimų metu* ir rinkimų stebėjimo* politikos kryptį pasitelkiant strateginį bei metodinį požiūrį ir atsižvelgiant į įgytą patirtį.

ES sutarties 2 straipsnyje nustatomos ES vertybės: pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kiekvieno žmogaus teisė dalyvauti savo šalies valdyme yra įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (VŽTD). Rinkimų atveju geram valdymui reikalingas tinkamas įstatymų ir kitų teisės aktų rinkinys. Siekiant užtikrinti pagarbą teisinei valstybei, taip pat reikia skaidraus ir atskaitingo rinkimų administravimo, visų pirma nepriklausomos priežiūros ir stebėsenos. Piliečiams taip pat svarbu gauti informaciją ir dalyvauti visame rinkimų procese. VŽTD nustatyti rinkimų, kurie buvo stebimi, patvirtinimo kriterijai yra pripažįstami tarptautiniu mastu. Rinkimai turi būti laisvi, teisingi, nesuklastoti ir periodiškai rengiami, o balsavimas – slaptas.

ES parama žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei yra nustatyta ES sutartyse. Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad ES yra grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principais. Tai yra bendros visų ES šalių pagrindinės vertybės. Rinkimų misijos priimamos kaip ES įgaliojimų dalis.

Įgyta patirtis

Komunikate apžvelgiama patirtis, įgyta per ES pagalbos rinkimų metu ir jų stebėjimo misijose 1993–2000 m.:

Rekomendacijos ateičiai

Komunikate pabrėžiama, kad ES reikia patvirtinti pagalbos rinkimų metu ir rinkimų stebėjimo strategiją, kuria:

Sprendimas pradėti ES rinkimų stebėjimo misiją turėtų būti grindžiamas vertinimu, pagal kurį misija yra rekomenduojama, perspektyvi ir naudinga. Šiuo klausimu Taryba parengė kriterijus, išdėstytus komunikato III priede. Šiame priede taip pat išvardijamos sąlygos, reikalingos, kad stebėtojai galėtų atlikti savo darbą.

Sprendžiant dėl pagalbos teikimo rinkimų metu galima vadovautis šiais kriterijais:

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir įsteigus Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), pastaroji aktyviai dalyvauja rinkimų stebėjimo misijose glaudžiai bendradarbiaudama su kompetentingomis Komisijos tarnybomis (Užsienio politikos priemonių tarnyba, kuri įsikūrusi kartu su EIVT).

Misijų finansavimo srityje nagrinėjami įvairūs būdai, kaip pagreitinti ir supaprastinti sprendimus skirti lėšų ir vykdyti išlaidas.

Komunikate laikomasi nuomonės, kad sutarti atrankos kriterijai (IV priedas) ir ES stebėtojų elgesio kodeksas (III priedas) yra geras pagrindas stebėtojų įdarbinimui.

Sėkmės gairės

Siekiant, kad pagalba rinkimų metu ir stebėjimo misijos būtų sėkmingos, komunikate rekomenduojama:

Vertinant rinkimų rezultatus komunikate rekomenduojama naudoti III priede nustatytus kriterijus.

Siekiant pagerinti ES rinkimų veiklos matomumą, komunikate siūloma:

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pagalba rinkimų metu: techninė ir materialinė parama rinkimų procesams, įskaitant pagalbą nustatant rinkimų teisinę sistemą, registruojant politines partijas ar rinkėjus ir rengiant pilietinį švietimą bei mokymą vietos stebėtojams ir žurnalistams. Pagalba rinkimų metu papildo rinkimų stebėjimą.
Rinkimų stebėjimas: procesas, kuriuo siekiama:

Jis grindžiamas visiškos aprėpties, nešališkumo, skaidrumo ir profesionalumo principais.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 17)

Komisijos komunikatas dėl ES pagalbos ir stebėjimo rinkimų metu (COM(2000) 191 final, 2000 4 11)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijų: tikslai, praktika ir ateities uždaviniai (OL C 271E, 2009 11 12, p. 31–38)

Tarybos išvados dėl pagalbos ir stebėjimo rinkimų metu. Vystymosi klausimų tarybos pranešimas spaudai, p. I–V, 2001 m. gegužės 31 d. (Neskelbta OL)

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos komunikato dėl ES pagalbos ir stebėjimo rinkimų metu (OL C 343, 2001 12 5, p. 270–277)

paskutinis atnaujinimas 02.03.2018