Motorinės transporto priemonės: ES tipo patvirtinimo sistema

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2007/46/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva ES šalims nustatomos bendros taisyklės dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo.

Ja nustatomas privalomas tipo patvirtinimas visų kategorijų transporto priemonėms, įskaitant pagamintas per kelis etapus. Ja:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma automobiliams, automobiliams su furgono kėbulu ir miesto bei tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems dabar taikomi visiškai suderinti ES reikalavimai.

Procedūra

Techniniai reikalavimai

Direktyva daugiausia nustatoma administracinė tvarka, kurios reikia laikytis dėl transporto priemonių patvirtinimo. Techniniai reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonės turi būti išbandomos, pateikti kituose ES dokumentuose, išvardytuose direktyvos IV priede. Pavyzdžiui, tuose dokumentuose nustatomi:

2017 m. Europos Komisija priėmė Reglamentus (ES) 2017/1151 ir (ES) 2017/1154. Jais užtikrinama, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. naujiems automobilių modeliams būtų atliekami nauji ir patikimesni išmetamų teršalų patikrinimai realiomis važiavimo sąlygomis („realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis“).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2007 m. spalio 29 d. Priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos direktyva palaipsniui pradedama įgyvendinti 2009–2014 m. laikotarpiu. Ji turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 28 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Trečiųjų šalių patvirtinimas: patvirtinimas, gautas iš trečiųjų šalių, tokių kaip akredituota nepriklausoma įstaiga, kurią patvirtino visos ES šalys.
Abipusis pripažinimas: ES šalys pripažįsta tipo patvirtinimo liudijimus, kuriuos išduoda paskirtos institucijos kitose ES šalyse.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1–160)

Vėlesni Direktyvos 2007/46/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1–643)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1154, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio (euro 6) (OL L 175, 2017 7 7, 708–732)

Klaidų ištaisymas

2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2400, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L 349, 2017 12 29, p. 1–247)

paskutinis atnaujinimas 10.04.2018