Europos standartizacija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

Šis reglamentas taikomas paslaugų ir produktų standartams, o į būtinas produkto savybes ar paslaugos ypatybes, be kita ko, turi būti įtraukta aplinkos ir visuomenės sveikatos apsauga.

Aktyvus dalyvavimas standartų rengimo procese

Standartizacijos prašymai Europos standartizacijos organizacijoms

Komisija gali prašyti, kad viena ar kelios Europos standartizacijos organizacijos parengtų Europos standarto projektą. Šie standartai turi būti rengiami atsižvelgiant į rinkos tendencijas, viešąjį interesą ir ES politikos tikslus. Komisija apibrėžia reikalavimus ir nustato terminus. ES šalys praneša Komisijai apie visus standartizacijos institucijoms pateiktus prašymus parengti technines specifikacijas arba konkrečių produktų standartą, kad būtų parengtas šiems produktams skirtas techninio reglamento projektas.

Techninių specifikacijų pripažinimas ir naudojimas

Vykdydamos techninės įrangos, programinės įrangos ir informacinių technologijų paslaugų viešuosius pirkimus, viešosios valdžios institucijos turėtų kuo geriau išnaudoti visas susijusias technines specifikacijas. Techninės specifikacijos jau pripažįstamos rinkoje ir nekliudo sąveikai su galiojančiais ES ar tarptautiniais standartais.

Metinė darbo programa ir prieštaravimai darniesiems standartams

Metinėje darbo programoje apibrėžiami strateginiai prioritetai atsižvelgiant į ilgalaikes ES augimo strategijas. Komisija sukuria visų suinteresuotųjų subjektų informavimo sistemą, kad būtų užtikrintas deramas konsultavimasis ir aktualumas rinkai prieš priimant metinę darbo programą, sprendimus dėl standartizacijos prašymų ir sprendimus dėl prieštaravimų darniesiems standartams, kuriuos pateikia ES šalys arba Europos Parlamentas.

Ataskaitų teikimas

Europos standartizacijos organizacijos siunčia Komisijai metinę šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimai po paskelbimo

Po paskelbimo šis reglamentas buvo iš dalies keičiamas, siekiant įtraukti šių produktų standartus:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Taip pat žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12–33)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Strateginė Europos standartų vizija. Tolesni tvaraus Europos ekonomikos augimo iki 2020 m. skatinimo ir spartinimo veiksmai“ (KOM(2011) 311 galutinis, 2011 6 1)

paskutinis atnaujinimas 22.05.2019