Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondai: valdytojams skirtos taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatoma teisinė sistema, skirta įvairių alternatyvaus investavimo fondų, įskaitant rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondus, valdytojų (AIFV) veiklos leidimų išdavimui ir priežiūrai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvos išimtys. Direktyvoje yra išvardyti subjektai, kuriems ji netaikoma, įskaitant:

kontroliuojančias bendroves (kaip apibrėžta direktyvoje);

pensijų fondų valdymą;

darbuotojų dalyvavimo ar taupymo sistemas;

viršvalstybines institucijas;

nacionalinius centrinius bankus ir

draudimo sutartis.

Prekybos leidimas. AIFV gali prekiauti savo paslaugomis skirtingose ES šalyse pagal vieną leidimą. AIFV, gavęs leidimą vienoje ES šalyje ir atitikęs direktyva nustatytas taisykles, turi teisę valdyti arba platinti fondus profesionaliems investuotojams visoje ES.

Leidimai. Tam, kad galėtų vykdyti veiklą ES, fondų valdytojai turi gauti savo ES šalies kompetentingos valdžios institucijos leidimą. Tam fondų valdytojai privalo turėti minimalų kapitalą likvidaus arba trumpalaikio turto forma.

Depozitoriumas. AIFV turi užtikrinti, kad jų valdomi fondai paskirtų nepriklausomą depozitoriumą, pavyzdžiui, banką ar investicinę įmonę, kuris būtų atsakingas už fondo veiklos priežiūrą ir užtikrintų tinkamą fondo turto apsaugą.

Rizikos valdymas ir rizikos ribojimo priežiūra. AIFV turi įrodyti kompetentingai valdžios institucijai, kad jie turi tvirtus vidaus rizikos valdymo mechanizmus. Tai apima reikalavimą reguliariai atskleisti pagrindines rinkas ir priemones, kuriomis jie prekiauja, savo pagrindines pozicijas ir rizikos koncentracijas.

Elgesys su investuotojais. Siekiant skatinti investuotojų kruopštumą, AIFV turi pateikti aiškų savo investavimo politikos aprašą, įskaitant turto rūšių ir finansinio sverto naudojimo aprašus. Investuotojams, pateikus prašymą, turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bet kurių metų metinėmis ataskaitomis.

Fondai, kuriems taikomas finansinis svertas. Direktyva nustatomi specialūs reikalavimai dėl finansinio sverto, t. y. skolos naudojimo investicijai finansuoti. Kompetentingos valdžios institucijos turi teisę nustatyti finansinio sverto apribojimus, kad užtikrintų finansų sistemos stabilumą.

Privataus kapitalo fondai. Jei AIF įgyja į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės ar emitento kontrolę, AIFV yra taikomos nuostatos, apsaugančios nuo turto išpardavimo. Dvejus metus AIFV negali platinti akcijų, mažinti kapitalo, išpirkti ar įsigyti savo akcijų.

Ne ES šalyse esantys fondai ir valdytojai. Pagal šioje direktyvoje nustatytas sąlygas pardavimo leidimas gali būti išduotas ne ES šalių AIFV ir taikomas ne ES fondų, kuriuos valdo ES arba ne ES EIFV, platinimui.

Galimybė pasirinkti mažesniems fondams. ES šalys gali nuspręsti netaikyti direktyvos mažesniems EIFV, t. y. fondams, kurių valdomas turtas nesiekia 100 mln. EUR, jei jie naudoja finansinį svertą, arba nesiekia 500 mln. EUR, jei jie nenaudoja finansinio sverto. Tačiau mažesniems fondams yra taikomi minimalūs registracijos ir ataskaitų teikimo reikalavimai.

Įvairiose deleguotosiose ir įgyvendinimo priemonėse, kurias Europos Komisija vėliau priėmė, pateikiama techninių rekomendacijų dėl direktyvos įgyvendinimo.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. liepos 21 d.

Ji turėjo būti perkelta į ES šalių nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2013 m. liepos 22 d.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1–73)

Paskesni Direktyvos 2011/61/ES daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1–95)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Komisijos naudojimosi pagal 2011 m. birželio 8 d. Direktyvos 2011/61/ES 56 straipsnį suteiktais įgaliojimais priimti deleguotuosius teisės aktus (COM(2015) 383 final, 2015 8 3)

paskutinis atnaujinimas 28.10.2015