Bankų problemų sprendimo fondų kūrimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2010) 254 galutinis) „Bankų problemų sprendimo fondai“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šiame komunikate aprašomi Europos Komisijos ketinimai dėl bankų problemų sprendimo fondų kūrimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Koks bankų problemų sprendimo fondų tikslas?

Kaip finansuojami bankų problemų sprendimo fondai?

Komisijos nuomone, fondo finansavimui reikiami ištekliai turi būti renkami taip, kad būtų skatinamas tinkamas elgesys.

Skaičiuojant įnašus į bankų problemų sprendimo fondus galima remtis trimis punktais:

Kokias valdymo priemones turi naudoti bankų problemų sprendimo fondai?

Kaip bankų problemų sprendimo fondai gali būti integruoti į naują finansų stabilumo sistemą?

Bendro požiūrio į bankų problemų sprendimo fondus nustatymas

Pokyčiai nuo 2010 m.

Po šio komunikato paskelbimo Europos Komisija pateikė keletą pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, skirtų bankų problemų sprendimui. 2014 m. ES priėmė:

KONTEKSTAS

ES šalių vyriausybės, siekdamos palengvinti bankų įsipareigojimų nevykdymą, kurį lėmė 2008 m. spalio mėn. kilusi finansų krizė, suteikė valstybės pagalbą finansų sektoriui. Ši pagalba turėjo didelį poveikį mokesčių mokėtojams ir padidino ES šalių skolas. Bankų problemų sprendimo fondų sukūrimas turėtų užkirsti kelią valstybės pagalbos teikimui įsipareigojimų nevykdančioms finansų institucijoms ateityje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Europos Centriniam Bankui „Bankų problemų sprendimo fondai“ (KOM(2010) 254 galutinis, 2010 5 26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) (OL L 173, 2014 6 12, p. 149–178)

Paskesni Direktyvos 2014/49/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190–348)

2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1–90)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 20.02.2017