Draudimas ir perdraudimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ji dar vadinama Mokumas II, ja reikalaujama, kad draudimo bendrovės turėtų pakankamus finansinius išteklius. Joje taip pat nustatomos valdymo ir priežiūros taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma ne gyvybės draudimo, gyvybės draudimo ir perdraudimo įmonėms.

Leidimų išdavimas

Draudimo bendrovė gali vykdyti veiklą turėdama leidimą, kurį išduoda nacionalinė priežiūros institucija. Leidimas galioja visoje ES.

Kapitalo reikalavimai

Draudimo bendrovės turi turėti kapitalą, atitinkantį jų rizikos pobūdį, kad būtų užtikrinta, jog jos turės pakankamus finansinius išteklius ir galės veikti iškilus finansiniams sunkumams. Jos turi laikytis kapitalo reikalavimų:

Jei įmonė nesilaiko reikalavimų dėl abiejų kapitalo sumų, priežiūros institucija turi imtis veiksmų.

Rizikos valdymo sistema

Tinkama valdymo sistema

Draudimo įmonės turi nustatyti tinkamą ir skaidrią valdymo sistemą, kurioje būtų aiškiai apibrėžtas atsakomybės pasiskirstymas. Jos privalo turėti administracinį gebėjimą spręsti įvairias problemas, įskaitant rizikos valdymo, teisės aktų vykdymo ir vidaus audito.

Savo rizikos ir mokumo įvertinimas

Draudimo bendrovės turi nuolat atlikti savo rizikos ir mokumo vertinimą (SRMV). Be to, jos turi reguliariai įvertinti savo riziką ir mokumą, įskaitant mokumo poreikius pagal savo rizikos pobūdį ir atitiktį reikalavimams dėl finansinių išteklių.

Priežiūra

Priežiūros procesas

Teisės aktu yra nustatomas „priežiūros procesas“, kurio metu priežiūros institucija patikrina ir įvertina draudimo bendrovių atitiktį taisyklėms. Jo tikslas – padėti priežiūros institucijoms nustatyti įmones, kurios gali patirti sunkumų. Draudimo bendrovės taip pat turi viešai skelbti informaciją.

Grupės priežiūros institucija

Kiekviena draudimo grupė (įmonė ir jos subjektai, teikiantys paslaugas vienoje ar keliose Europos šalyse) privalo turėti grupės priežiūros instituciją, kuri turi konkrečias pareigas ir glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1–155)

Paskesni Direktyvos 2009/138/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. birželio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1542, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos dėl reguliuojamojo kapitalo reikalavimų, taikomų draudimo ar perdraudimo įmonių turimam tam tikrų kategorijų turtui (investicijoms į infrastruktūros įmones), apskaičiavimo (OL L 236, 2017 9 14, p. 14–21)

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35–80)

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37–85)

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1–797).

Paskesni Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35 daliniai pakeitimai ir ištaisymai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/51/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB bei reglamentų (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 nuostatos, kiek tai susiję su Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimais (OL L 153, 2014 5 22, p. 1–61)

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/58/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų (Mokumas I) panaikinimo datos (OL L 341, 2013 12 18, p. 1–3)

2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/23/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB (Mokumas II) nuostatos dėl jos perkėlimo į nacionalinę teisę datos, taikymo pradžios datos ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos (OL L 249, 2012 9 14, p. 1–2)

2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/89/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl finansų konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros (OL L 326, 2011 12 8, p. 113–141)

paskutinis atnaujinimas 05.10.2018