Veterinarinių vaistų liekanos gyvūninės kilmės maisto produktuose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 470/2009 dėl ES farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarkos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Siekiant užtikrinti maisto saugą, šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl didžiausios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų, kaip antai veterinariniuose vaistuose naudojamų antibiotikų, koncentracijos įvairiuose gyvūninės kilmės maisto produktuose, įskaitant mėsą, žuvį, pieną, kiaušinius ir medų.

Juos nustatomas:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. liepos 6 d.

KONTEKSTAS

Ankstesnės ES taisyklės šiuo klausimu buvo pernelyg sudėtingos, todėl sumažėjo veterinarinių vaistų maistiniams gyvūnams prieinamumas ES. Šis reglamentas buvo priimtas siekiant užtikrinti vartotojų saugumą ir veterinarinių vaistų specifinėms ligoms gydyti prieinamumą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Didžiausias leistinas liekanų kiekis: didžiausia farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracija, leidžiama gyvūninės kilmės maisto produktuose.
Kontrolės atskaitos taškas: nustatyta farmakologiškai aktyvios medžiagos liekanų kiekio riba siekiant kontroliuoti tam tikrų medžiagų, kurių didžiausias leistinas liekanų kiekis nenustatytas, liekanas. Kontrolės atskaitos taškai yra nustatomi konsultuojantis su oficialiomis kontroliuojančiomis laboratorijomis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/880, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 470/2009, nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas konkrečiam maisto produktui nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūno, ir vienai ar kelioms gyvūnų rūšims nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitoms rūšims (OL L 135, 2017 5 24, p. 1–5)

2017 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/12 dėl paraiškų ir prašymų nustatyti didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 formos ir turinio (OL L 4, 2017 1 7, p. 1–7)

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1–72)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 37/2010 pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1–3)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 23.11.2017