Pagrindinių teisių chartija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES pagrindinių teisių chartija

KOKS ŠIOS CHARTIJOS TIKSLAS?

Šia chartija Europos Sąjungos (ES) teisėje įtvirtinamos ES piliečių ir gyventojų asmeninės, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Turinys

Šioje Chartijoje, deramai atsižvelgiant į Sąjungos kompetenciją ir uždavinius bei į subsidiarumo principą, dar kartą įtvirtinamos pagrindinės teisės, kylančios iš visoms valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų ir tarptautinių įsipareigojimų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ES ir Europos Tarybos priimtų socialinių chartijų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo teisminės praktikos. Dėl to pagrindinės teisės tapo aiškesnės ir labiau matomos, o ES buvo sukurtas teisinis tikrumas.

Pagrindinių teisių chartiją sudaro preambulė ir 54 straipsniai, suskirstyti į septynis skyrius:

Taikymo sritis

Ši chartija galioja visoms Europos institucijoms, kurios veikia pagal subsidiarumo principą ir jokiomis aplinkybėmis negali išplėsti įgaliojimų ir uždavinių, joms nustatytų sutartimis. Taip pat ši chartija taikoma visoms ES šalims, priėmusioms ES įstatymus.

Jei kurios nors teisės atitinka 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijos užtikrinamas teises, šių teisių reikšmė ir taikymo sritis bus tokia kaip aprašyta konvencijoje, nors ES įstatymai gali užtikrinti didesnę apsaugą.

Metinės ataskaitos

Nuo 2010 m. Europos Komisija kasmet skelbia metinę ataskaitą. Tai padeda stebėti chartijos taikymo pažangą.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 202, 2016 6 7, p. 389–405)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita“ (COM(2016) 265 final, 2016 5 18)

paskutinis atnaujinimas 17.10.2016