Kova su korupcija privačiame sektoriuje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Korupcijos sąvokos įtraukimas į nacionalinę baudžiamąją teisę

Juridinių ir fizinių asmenų atsakomybė

Jurisdikcija

Kiekviena ES šalis turi jurisdikciją, jei nusikaltimas buvo padarytas:

Šis sprendimas taikomas Gibraltarui.

Šiam sprendimui daro poveikį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-176/03, susijusioje su galios pasiskirstymu baudžiamosios teisės srityje tarp Europos Komisijos ir Tarybos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

ES šalys turėjo imtis būtinų priemonių, kad atitiktų sprendimo taisykles iki 2005 m. liepos 22 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Aktyvioji korupcija – kyšio davimas asmeniui, siekiant, kad jis vykdydamas savo pareigas atliktų neteisėtą veiksmą.
Pasyvioji korupcija – kyšio ėmimas.
Juridiniai asmenys – bet kuris tokį statusą pagal taikytiną nacionalinę teisę turintis subjektas, išskyrus valstybes ar valstybės įstaigas, veikiančias pagal valstybės suteiktus įgaliojimus, ir viešąsias tarptautines organizacijas.
Pareigos pažeidimas – suprantamas pagal nacionalinę teisę. Pareigos pažeidimo sąvoka nacionalinėje teisėje turėtų apimti bent bet kokį nelojalų elgesį, sudarantį įstatymuose numatytų pareigų pažeidimą, arba atitinkamais atvejais profesinių taisyklių pažeidimą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54–56)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl masto, kuriuo valstybės narės ėmėsi priemonių, būtinų 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatiniam sprendimui 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje įgyvendinti (COM(2019) 355 final, 2019 7 26)

paskutinis atnaujinimas 18.02.2020