Lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų tarpusavio pripažinimas

Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama pradėti taikyti teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principą su laisvės atėmimu nesusijusių bausmių įgyvendinimui.

DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą

SANTRAUKA

Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama pradėti taikyti teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principą su laisvės atėmimu nesusijusių bausmių įgyvendinimui.

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šiame pamatiniame sprendime nustatomos taisyklės, kurių turi laikytis visos ES šalys, pripažindamos teismo sprendimus ir atlikdamos kitų ES šalių skirtų lygtinio atleidimo priemonių (sudarančių sąlygas paleidimui nesuėjus terminui) bei alternatyvių sankcijų (kaip įkalinimo alternatyvų) priežiūrą. Juo siekiama:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Lygtinio atleidimo priemonės ir alternatyvios sankcijos

Pamatiniame sprendime išvardijamos priemonės, kurias visos ES šalys turi prižiūrėti (kaip antai įpareigojimas užsiregistruoti vykdančiojoje institucijoje, atitaisyti padarytą žalą, nesilankyti tam tikrose vietose, vengti kontaktų su konkrečiais asmenimis ar vengti naudotis konkrečiais objektais, atlikti viešuosius darbus ir pan.).

Procedūros, terminai ir atsisakymo pagrindai

Sprendimą priėmusios valstybės kompetentinga institucija perduoda teismo sprendimą (arba sprendimą dėl lygtinio nuteisimo) kartu su liudijimu tiesiai vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai.

Vykdančioji valstybė per 60 dienų nuo teismo sprendimo arba lygtinio atleidimo priemonių kartu su liudijimu gavimo turi nuspręsti, ar pripažinti teismo sprendimą arba lygtinio nuteisimo priemones bei prisiimti atsakomybę už jų priežiūrą. Pamatiniame sprendime nurodomos priežastys, dėl kurių valstybė gali atsisakyti pripažinti teismo sprendimą.

Lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą bei taikymą reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisės aktai.

Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija:

2014 m. paskelbtoje ataskaitoje Komisija ragino ES šalis, kurios to dar nepadarė, skubiai imtis priemonių, reikalingų šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Pamatinis sprendimas turėjo būti įgyvendintas ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 6 d.

KONTEKSTAS

Kasmet dešimtys tūkstančių ES piliečių yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn už tariamas nusikalstamas veikas arba nuteisiami kitoje ES šalyje. Teismo sprendimų tarpusavio pripažinimas yra ES teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kertinis akmuo.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2008/947/TVR

2008 12 16

2011 12 6

OL L 337, 2008 12 16, p. 102-122

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2009/299/TVR

2009 3 28

2011 3 28

OL L 81, 2009 3 27, p. 24-36

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina pamatinius sprendimus 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR dėl teismo sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmių ar su laisvės atėmimu susijusių priemonių, dėl sprendimų dėl lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui tarpusavio pripažinimo (COM(2014) 57 final , 2014 m. vasario 5 d. - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

paskutinis atnaujinimas 03.03.2015