Mediacija civilinėse ir komercinėse bylose

Nuspėjama teisinė sistema gali padėti Europos Sąjungos (ES) piliečiams visapusiškai pasinaudoti mediacijos*, kaip ginčų sprendimo proceso, teikiama nauda, visų pirma dėl ekonominio efektyvumo ir spartos.

DOKUMENTAS

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

SANTRAUKA

Nuspėjama teisinė sistema gali padėti Europos Sąjungos (ES) piliečiams visapusiškai pasinaudoti mediacijos*, kaip ginčų sprendimo proceso, teikiama nauda, visų pirma dėl ekonominio efektyvumo ir spartos.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šios direktyvos tikslas - skatinti naudotis alternatyviais ginčų sprendimo būdais, ypač mediacija. Ja siekiama užtikrinti subalansuotą mediacijos ir teismo proceso ryšį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma civilinėms ir komercinėms byloms tarptautinių ginčų atveju. Direktyva netaikoma:

ES šalys privalo nustatyti procedūrą, pagal kurią šalys gali reikalauti susitarimo patvirtinimo. Šis patvirtinimas gali būti nutartis, teismo arba valdžios institucijos sprendimas ar autentiškas dokumentas. Pagal šią direktyvą tarpusavio pripažinimui ir susitarimų privalomam vykdymui visoje ES bus taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir teismo sprendimams civilinėse bei komercinėse bylose ir bylose, susijusiose su santuoka ir tėvų pareigomis.

Mediatoriai* arba mediacijos procese dalyvaujantys asmenys neprivalo teismo procesuose pateikti įrodymų dėl informacijos, kurią sužinojo to proceso metu, išskyrus atvejus, kai:

ES šalys privalo skatinti mediatorių mokymą, taip pat jų savanoriškų elgesio kodeksų rengimą ir taikymą.

KONTEKSTAS

2013 m. ES paskelbė du naujus teisės aktus dėl alternatyvaus ginčų sprendimo:

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje„Alternatyvus ir elektroninis ginčų sprendimas (AGS / EGS)“ .

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Mediacija - struktūrinis procesas, kai dvi ar daugiau ginčo šalių savanoriškai stengiasi pačios susitarti dėl jų ginčo sprendimo padedant mediatoriui. Šis procesas gali būti inicijuotas šalių, pasiūlytas ar nurodytas teismo arba numatytas pagal ES šalies teisę.

*Mediatorius - trečiasis asmuo, kurio prašoma veiksmingai, nešališkai ir kompetentingai vykdyti mediaciją, neatsižvelgiant į jo statusą arba profesiją atitinkamoje ES šalyje ir į tai, kaip šis trečiasis asmuo buvo paskirtas ar paprašytas vykdyti mediaciją.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2008/52/EB

2008 6 13

2011 5 21 (10 straipsnis: 2010 11 21)

OL L 136, 2008 5 24, p. 3-8

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 63-79)

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 1-12)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos horizontaliosios kolektyvinio teisių gynimo sistemos kūrimas“ (COM(2013) 401 final , 2013 6 11)

paskutinis atnaujinimas 17.08.2015