Europos išorės sienų valdymo agentūra FRONTEX

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūrą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Juo įsteigiama Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos šalių išorės sienų valdymo agentūra Frontex.

Reglamentu (ES) Nr. 1168/2011 iš dalies keičiamas pradinis dokumentas siekiant pagerinti ES išorės sienų bendrą valdymą ir sustiprinti nacionalinių sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimą.

Reglamentu (ES) Nr. 656/2014 nustatomos ES išorės jūrų sienų stebėjimo, vykdant FRONTEX koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą, taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Uždaviniai

Pagrindiniai FRONTEX uždaviniai yra šie:

Įranga

FRONTEX gali pati ar bendros nuosavybės teise su ES šalimis įsigyti arba išsinuomoti sienų kontrolei skirtą įrangą (automobilius, laivus, sraigtasparnius ir pan.).

Veiklos planas

Veiklos plane, kuris sudaromas prieš bendras operacijas, skubią pasienio pagalbą ir bandomuosius projektus, turi būti įtraukti visi konkrečios veiklos aspektai, visų pirma:

ES sienos apsaugos būriai

Europos sienos apsaugos būriai dislokuojami vykdant bendras operacijas ir bandomuosius projektus bei teikiant skubią pasienio pagalbą.

Į šiuos būrius skiriami ES šalių pasienio pareigūnai, turinys patirties skirtingose pasienio valdymo srityse, visų pirma:

Bendradarbiavimas

FRONTEX gali bendradarbiauti su Europolu, Europos prieglobsčio paramos biuru, ES pagrindinių teisių agentūra, ES nepriklausančių šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai JT vyriausiuoju pabėgėlių komisaru ir Tarptautine migracijos organizacija (TMO).

EUROSUR

2013 m. ėmė veikti Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR), sukurta pagal atskirą reglamentą. Bendra informacijos mainų sistema buvo sukurta siekiant pagerinti ES išorės sienų valdymą. Jos tikslas yra padėti ES šalims:

FRONTEX vaidina svarbų vaidmenį kuriant ir analizuojant Europos padėties vaizdo sistemą, kurioje renkami duomenys apie naujausius įvykius prie tam tikrų ES šalių sienų, kurie padėtų nustatyti, kaip nusikaltėlių tinklai keičia maršrutus ir (arba) kada jie ima naudoti naujus nusikalstamos veiklos būdus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2005 m. gegužės 1 d.

KONTEKSTAS

FRONTEX pradėjo savo veiklą 2005 m. Jos būstinė yra Varšuvoje (Lenkija).

Atsižvelgdama į Europos migracijos darbotvarkę, 2015 m. gruodį Europos Komisija pateikė pasiūlymą įsteigti Europos sienų irpakrančių apsaugos agentūrą . Šią agentūrą sudarytų FRONTEX pajėgos ir už sienų valdymą atsakingos ES šalių institucijos. Tai užtikrintų geresnį bendrą ES išorės sienų valdymą.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Šengeno šalys: Europos šalys, pasirašiusios susitarimą panaikinti savo vidaus sienų kontrolę ir užtikrinti judėjimo laisvę visiems pasirašiusių šalių, kitų ES šalių ir kai kurių ne ES šalių piliečiams.

Šengeno šalys yra šios: Austrija, Belgija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija, Ispanija, Švedija ir Šveicarija.

DOKUMENTAS

2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, 2004 11 25, p. 1–11)

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur) (OL L 295, 2013 11 6, p. 11–26)

paskutinis atnaujinimas 02.05.2016