Leidimo gyventi šalyje išdavimas prekybos žmonėmis aukoms

Leidimai laikinai gyventi šalyje gali būti išduodami ne ES šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba (pasirinktinai) kuriais buvo pasinaudota nelegalios imigracijos tikslais. Taip tikimasi suteikti tokiems asmenims tinkamą apsaugą ir tuo pačiu paskatinti juos bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis, taikymo

SANTRAUKA

Leidimai laikinai gyventi šalyje gali būti išduodami ne ES šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba (pasirinktinai) kuriais buvo pasinaudota nelegalios imigracijos tikslais. Taip tikimasi suteikti tokiems asmenims tinkamą apsaugą ir tuo pačiu paskatinti juos bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyvoje yra nustatyta leidimo gyventi šalyje išdavimo ir atnaujinimo tvarka, nepratęsimo arba panaikinimo sąlygos, taip pat nukentėjusių asmenų priežiūra prieš leidimo išdavimą ir po jo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma ne ES šalių piliečiams, nepriklausomai nuo to, ar jie legaliai ar nelegaliai pateko į ES. Leidimai gali būti išduodami asmenims, kurie yra pilnamečiai atitinkamoje ES šalyje, ir gali būti taikomi vaikams pagal nacionalinėje teisėje nustatytas sąlygas.

Atitinkamos ES šalies kompetentingos institucijos turi informuoti atitinkamą asmenį apie galimybes, kurias suteikia ši direktyva. Ne ES šalių piliečiams yra suteikiamas apsvarstymo laikotarpis, per kurį jie galėtų atsigauti ir išvengti nusikaltimų vykdytojų įtakos, kad galėtų priimti motyvuotą sprendimą, ar bendradarbiauti su tyrimą atliekančiomis institucijomis. Per šį laikotarpį:

Kompetentingos institucijos turi įvertinti, ar:

Patenkinus visas tris sąlygas, išduodamas atnaujinamas leidimas gyventi šalyje, kuris galioja ne trumpiau kaip šešis mėnesius. Leidimas gali būti atnaujintas, jei ir toliau tenkinamos atitinkamos sąlygos. Leidimas suteikia jo turėtojui teisę patekti į darbo rinką ir gauti profesinį mokymą bei išsilavinimą pagal nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas.

Leidimas gyventi šalyje gali būti nepratęstas, jei nebevykdomos šios direktyvos sąlygos arba buvo nutraukti atitinkami nagrinėjimai. Leidimas gali būti panaikintas dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, jeigu auka atnaujina ryšį su įtariamais nusikaltimų vykdytojais arba nustoja bendradarbiauti, taip pat nutraukus nagrinėjimą.

ES šalys gali priimti arba toliau taikyti palankesnes nuostatas į šios direktyvos taikymo sritį patenkantiems asmenims.

Nors vis dar reikia tobulinti duomenų apie įvairius šios direktyvos aspektus rinkimą, dviejose Komisijos ataskaitose dėl direktyvos taikymo 2010 m. ir 2014 m. nustatyta, kad ES šalys per mažai išnaudoja galimybę išduoti leidimus mainais į bendradarbiavimą su institucijomis.

KONTEKSTAS

Šią direktyvą reikia skaityti kartu su Direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos. Pastarojoje yra nustatyta horizontali teisinė sistema, taikoma ir ES, ir ne ES šalių piliečiams, bei sustiprinama dauguma direktyvos 2004/81/EB nuostatų, įskaitant dėl vaikų apsaugos ir pagalbos jiems sistemos.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos direktyva 2004/81/EB

2004 8 6

2006 8 5

OL L 261, 2004 8 6, p. 19-23

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos direktyvos 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis, taikymo (KOM(2010) 493 galutinis, 2010 10 15).

Komisijos komunikatas Taryba ir Europos Parlamentui dėl Tarybos direktyvos 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis, taikymo (COM(2014) 635 final, 2014 10 17).

paskutinis atnaujinimas 02.04.2015