Pamatinis sprendimas dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis

Šio pamatinio sprendimo tikslas - užtikrinti, kad už sunkias rasizmo ir ksenofobijos apraiškas būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis kriminalinėmis sankcijomis visoje Europos Sąjungoje (ES). Juo taip pat siekiama pagerinti ir paskatinti teisminį bendradarbiavimą šioje srityje.

DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis.

SANTRAUKA

Atsižvelgiant į Bendruosius veiksmus 96/443/TVR, šiuo pamatiniu sprendimu numatyta derinti ES šalių įstatymus bei kitus teisės aktus dėl su rasizmu ir ksenofobija susijusių veikų. Tam tikros rimtos rasizmo ir ksenofobijos apraiškos turėtų būti laikomos nusikalstama veika visose ES šalyse ir už ją turėtų būti baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis sankcijomis.

Šis pamatinis sprendimas taikomas visoms nusikalstamoms veikoms, kai šios veikos įvykdomos:

Neapykantą kurstančios kalbos

Už tam tikrą toliau nurodytą elgesį baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

Už kurstymą, pagalbą ir bendrininkavimą vykdant minėtas nusikalstamas veikas taip pat baudžiama.

ES šalys turi užtikrinti, kad už išvardytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama:

Juridinių asmenų atveju turi būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, kurios apima baudžiamąsias ar ne baudžiamojo pobūdžio baudas. Juridiniams asmenims taip pat gali būti taikomos šios sankcijos:

Rasizmo ir ksenofobijos veikų tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas neturi priklausyti nuo nukentėjusiojo pareiškimo ar kaltinimo.

Neapykantos nusikaltimai

Visais atvejais rasistiniai ar ksenofobiniai motyvai yra laikomi sunkinančiomis aplinkybėmis, arba skiriant sankcijas teismai turi būti įgalioti atsižvelgti į tokius motyvus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2008/913/TVR

2008 12 6

2010 11 28

OL L 328, 2008 12 6

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis ir apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis įgyvendinimo ( COM(2014) 27 final , 2014 1 27-neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Ataskaitoje pabrėžiama tai, kad daug ES šalių dar ne iki galo ir (arba) nevisiškai tinkamai į savo nacionalinę teisę perkėlė pamatinio sprendimo nuostatas, ypač dėl tam tikrų tarptautinių nusikaltimų neigimo, didelio jų menkinimo arba pritarimo tiems nusikaltimams.

Daugumos ES šalių teisės aktuose esama nuostatų, pagal kurias už rasistinio ir ksenofobinio smurto ir neapykantos viešą kurstymą taikoma baudžiamoji atsakomybė, tačiau jomis ne visada visiškai perkeliami pamatiniame sprendime nurodyti nusikaltimai. Taip pat vis dar yra trūkumų, susijusių su požiūriu į rasistinius ir ksenofobinius motyvus, teisinių asmenų atsakomybę ir jurisdikciją.

2014 m. Komisija su ES šalimis pradės dvišalius dialogus, kad būtų užtikrintas visiškas ir tinkamas pamatinio sprendimo perkėlimas į nacionalinę teisę.

paskutinis atnaujinimas 15.06.2014