Europos genocido tinklas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2002/494/TVR dėl institucijų tinklo ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimu įsteigiamas nacionalinių institucijų ryšiams palaikyti tinklas (kiekvienoje ES šalyje), siekiant gerinti bendradarbiavimą kovoje su genocidu*, nusikaltimais žmoniškumui* ir karo nusikaltimais*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kiekvienoje ES šalyje įsteigiamos nacionalinės institucijos, skirtos keistis informacija apie tokių nusikaltimų tyrimus. Kiekvienos institucijos duomenys turi būti pateikti ES Tarybos generaliniam sekretoriatui, kuris informaciją perduoda kitų ES šalių nacionalinėms institucijoms.

Nacionalinės institucijos, gavusios kitų nacionalinių institucijų prašymą, teikia viena kitai informaciją, susijusią su genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimais.

ES Taryba kasmet informuoja Europos Parlamentą apie institucijų ryšiams palaikyti tinklo veiklą.

Tinklas susitinka du kartus per metus. Susitikimus sušaukia ES Tarybos pirmininkas. Jie skirti suderinti pastangas tiriant ir baudžiamojon atsakomybėn patraukiant asmenis, įtariamus įvykdžius genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus arba juose dalyvavus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas įsigaliojo 2002 m. birželio 13 d.

KONTEKSTAS

Visos ES šalys ratifikavo 1998 m. liepos 17 d. Romos statutą, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT), nagrinėjantis su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais susijusias bylas.

Nepaisant to, genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimas bei baudžiamasis persekiojimas yra visų pirma nacionalinių institucijų atsakomybė. Būtent todėl sėkmingai kovai su šiais nusikaltimais reikia glaudesnio nacionalinių institucijų bendradarbiavimo.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Genocidas – veika, įvykdyta turint tikslą iš dalies ar visiškai sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę.

*Nusikaltimai žmoniškumui – veika, įvykdyta kaip dalis didelio masto ar sistemingos atakos, nukreiptos prieš civilius gyventojus.

*Karo nusikaltimai – veika, įvykdyta pažeidžiant karo teisę (pvz., Ženevos konvencijas). Tokio nusikaltimo pavyzdžiai yra nederamas elgesys su karo belaisviais, įkaitų nužudymas, sąmoningas miestų, miestelių ar kaimų sunaikinimas.

DOKUMENTAS

2002 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 200/494/TVR, įsteigiantis Europos institucijų tinklą ryšiams dėl už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus atsakingų asmenų palaikyti (OL L 167, 2002 6 26, p. 1–2)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gegužės 8 d. Tarybos sprendimas 2003/335/TVR dėl genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo (OL L 118, 2003 5 14, p. 12–14)

paskutinis atnaujinimas 26.11.2015