Kompensacija nusikaltimų aukoms kitose ES šalyse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šioje direktyvoje numatyti du svarbūs elementai.

Adekvačios kompensacijos užtikrinimas

Užtikrinti adekvačią kompensaciją aukoms gali būti sunku dėl šių priežasčių:

Direktyva reikalaujama, kad aukos:

Bendradarbiavimas

Iki 2005 m. liepos 1 d. visos ES šalys turėjo įdiegti nacionalines sąžiningos ir tinkamos kompensacijos schemas. Šia direktyva sukuriama nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema, palengvinanti galimybę aukoms gauti kompensacijas visoje ES.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2004 m. rugpjūčio 26 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2006 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms (OL L 261, 2004 8 6, p. 15–18)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos sprendimas 2006/337/EB nustatantis standartines pareiškimų ir sprendimų dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo formas pagal Tarybos direktyvą 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms (OL L 125, 2006 5 12, p. 25–30)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57–73)

paskutinis atnaujinimas 08.12.2015