ES judėjimo ir apsigyvenimo laisvė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/38/EB dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi ES teritorijoje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES piliečiai, turintys galiojančią tapatybės kortelę ar pasą, gali:

Be to:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d., o į ES valstybių narių teisę ji turėjo būti perkelta iki 2006 m. balandžio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

ES piliečiai: bet kuris asmuo, turintis ES valstybės narės pilietybę.
Šeimos narys: tai, pavyzdžiui, sutuoktinis, partneris, su kuriuo ES pilietis sudarė registruotą partnerystę, ir tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metų amžiaus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123).

Vėlesni Direktyvos 2004/38/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8–14)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų perkėlimo ir taikymo gairių (KOM(2009) 313 galutinis, 2009 m. liepos 2 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Laisvas ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimas. Penki veiksmai, kuriais siekiama pokyčių (COM (2013) 837 final, 2013 m. lapkričio 25 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Pagalba nacionalinėms institucijoms kovojant su piktnaudžiavimu teise laisvai judėti. Vadovas, kaip spręsti ES piliečių ir ne ES piliečių galimų fiktyvių santuokų problemą atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo ES piliečių judėjimo (COM(2014) 604 final, 2014 m. rugsėjo 26 d.)

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020