ES judėjimo ir apsigyvenimo laisvė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/38/EB dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi ES teritorijoje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES piliečiai, turintys galiojančią tapatybės kortelę ar pasą, gali:

Be to:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir nustatydama priemones, kuriomis kovojama su krizės padariniais, Europos Komisija priėmė:

2020 m. spalio 13 d. Taryba priėmė rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

ES piliečiai – bet kuris asmuo, turintis ES šalies pilietybę.
Šeimos narys  – pavyzdžiui, sutuoktinis, partneris, su kuriuo ES pilietis sudarė registruotą partnerystę, ir tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metų amžiaus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123). Tekstas iš naujo paskelbtas klaidų ištaisyme (OL L 229, 2004 6 29, p. 35–48)

Vėlesni Direktyvos 2004/38/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8–14)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų perkėlimo ir taikymo gairių (KOM(2009) 313 galutinis, 2009 7 2)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Laisvas ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimas. Penki veiksmai, kuriais siekiama pokyčių“ (COM(2013) 837 final, 2013 11 25)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Pagalba nacionalinėms institucijoms kovojant su piktnaudžiavimu teise laisvai judėti: vadovas, kaip spręsti ES piliečių ir ne ES piliečių galimų fiktyvių santuokų problemą atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo ES piliečių judėjimo“ (COM(2014) 604 final, 2014 09 26)

paskutinis atnaujinimas 12.11.2020