Įrodymų rinkimas civilinėse ir komercinėse bylose (iki 2022 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama pagerinti ir supaprastinti ES šalių teismų bendradarbiavimą ir pagreitinti įrodymų rinkimą civiliniuose ir komerciniuose teismo procesuose.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (ES) 2020/1783 (žr. santrauką).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, kai ES šalies teismas:

Turi būti pateikta užklausa rinkti įrodymus, skirtus naudoti pradėtame ar numatomame teismo procese.

Tiesioginis perdavimas tarp teismų

EU šalys turi parengti rinkti įrodymus įgaliotų teismų sąrašą ir nurodyti jų teritorinę arba specialiąją jurisdikciją (pavyzdžiui, specialusis teismas, turintis įgaliojimus konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą). Prašymus teismas, kuriame vyksta arba yra planuojamas procesas („prašantysis teismas“) tiesiogiai perduoda ES šalies teismui, renkančiam įrodymus („prašomajam teismui“).

Kiekviena ES šalis turi nurodyti centrinę įstaigą, atsakingą už:

Prašymo forma ir turinys

Prašymas pateikiamas naudojant šiame reglamente nurodytą formą. Šioje formoje turi būti tam tikra informacija, pavyzdžiui:

Prašymai parengiami prašomojo teismo ES šalies valstybine kalba arba bet kuria kita kalba, kurią šalis nurodo kaip priimtiną.

Vykdymas

Prašymai vykdomi pagal prašomosios ES šalies teisę. Prašymas turi būti įvykdytas per 90 dienų nuo prašymo gavimo.

Atsisakyti vykdyti prašymą galima tik jei:

Jei vykdyti prašymą atsisakoma, prašomasis teismas turi pranešti prašančiajam teismui per 60 dienų nuo prašymo gavimo.

Jei tai leidžia prašančiojo teismo šalies įstatymai, tos šalies teismo atstovai turi teisę dalyvauti, prašomajam teismui atliekant prašomus veiksmus. Taip pat gali dalyvauti šalys ir jų atstovai (jei jie yra).

Reglamentas netrukdo dviem ar daugiau ES šalių sudaryti ir taikyti sutartis dėl prašymo vykdymo pagreitinimo ar palengvinimo.

Ataskaita

2007 m. Europos Komisija paskelbė ataskaitą gaires dėl šio reglamento taikymo. Ji priėjo išvados, kad reikia imtis priemonių jo veikimui pagerinti. Tai apima:

Viešosios konsultacijos

2017 m. gruodžio mėn. Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl ES teismų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose modernizavimo. Konsultacijos aprėpia Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo ir šioje santraukoje pateikiamą reglamentą.

Panaikinimas

Nuo 2022 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (ES) 2020/1783.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus:

kurie taikomi nuo 2001 m. liepos 1 d.

Danija nedalyvauja įgyvendinant šį reglamentą.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1–24)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (OL L 324, 2007 12 10, p. 79–120)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 11.12.2020