Vienodo požiūrio principo įgyvendinimas asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nukrypimai nuo vienodo požiūrio principo

Teisių gynimo priemonės ir vykdymas

Nuo diskriminacijos nukentėjusiam asmeniui tiesiog reikia nurodyti aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl diskriminacijos, o atsakovas turi įrodyti, kad tokios diskriminacijos nebuvo.

Socialinis dialogas ir pilietinis dialogas

Vienodą požiūrį skatinančios institucijos

Kiekviena ES šalis turi įsteigti bent vieną kovos su diskriminacija instituciją, kuri visų pirma būtų atsakinga už pagalbą nukentėjusiesiems ir nepriklausomų tyrimų vykdymą.

Tarybos rekomendacija

2013 m. Taryba priėmė rekomendaciją, kurioje raginama imtis priemonių įvairiose srityse, įskaitant kovą su diskriminaciją, siekiant geriau integruoti romus. Rekomendacija yra grindžiama Direktyva 2000/43/EB, ir joje pabrėžiama jos praktinio įgyvendinimo svarba.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. liepos 19 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. liepos 19 d.

KONTEKSTAS

Lisabonos sutartimi (Sutarties dėl ES veikimo 19 straipsniu) ES suteikiamas teisinis pagrindas kovoti su visų formų diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tiesioginė diskriminacija: kai dėl rasinės ar etninės kilmės vienam asmeniui sudaromos mažiau palankios sąlygos palyginti su sąlygomis, kurios panašioje situacijoje yra, buvo ar būtų sudarytos kitam asmeniui.

Netiesioginė diskriminacija: kai dėl akivaizdžiai neutralios taisyklės, kriterijaus ar praktikos vienos rasinės ar etninės kilmės asmenys gali atsidurti tam tikroje prastesnėje padėtyje nei kiti asmenys, išskyrus atvejus, kai tą taisyklę, kriterijų ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Priekabiavimas: kai nepageidaujamu elgesiu, susijusiu su asmens rasine ar etnine kilme, siekiama pakenkti arba pakenkiama žmogaus orumui ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka.

Persekiojimas: neteisingas arba žiaurus elgesys su asmeniu, kuris pasiskundžia dėl diskriminacijos arba kuris padeda kam nors kitam pateikti skundą dėl diskriminacijos.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000 7 19, p. 22–26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „2000 m. birželio 29 d. direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, taikymas“ (KOM(2006) 643 galutinis, 2006 10 30)

2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacija dėl romų veiksmingų integravimo priemonių valstybėse narėse (OL C 378, 2013 12 24, p. 1–7)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Bendra ataskaita dėl 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (Rasinės lygybės direktyvos), ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos), taikymo“ (COM(2014) 2 final, 2014 1 17)

paskutinis atnaujinimas 23.02.2017