Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su valstybės pareigūnais

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su ES pareigūnais ar ES šalių pareigūnais

Tarybos aktas, kuriuo parengiama Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su ES pareigūnais ar ES šalių pareigūnais

KOKS YRA ŠIOS KONVENCIJOS IR AKTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ĮSIGALIOJIMO DATA

Konvencija įsigaliojo 2005 m. rugsėjo 28 d., ir visos ES šalys prie jos prisijungė.

KONTEKSTAS

Pastaruosius du dešimtmečius aktyviajai ir pasyviajai korupcijai yra taikoma daug tarptautinių ir Europos dokumentų.

Tarptautinis lygmuo

Europos lygmuo

Pastaba. Nors dauguma atskirų ES šalių yra minėtų konvencijų (Konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos) šalys, pati ES nėra prie jų prisijungusi.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pareigūnas: bet kuris Europos ar nacionalinis pareigūnas, įskaitant bet kurį kitos ES šalies valstybės pareigūną.
Europos pareigūnas: bet kuris asmuo, kuris yra pareigūnas ar kitas pagal sutartį dirbantis tarnautojas, kaip apibrėžta ES pareigūnų tarnybos nuostatuose, taip pat bet kuris ES šalių arba kurios nors viešosios ar privačiosios įstaigos ar organizacijos į ES laikinai dirbti komandiruotas asmuo, atliekantis ES pareigūnų ar kitų tarnautojų funkcijoms lygiavertes funkcijas.
Nacionalinis pareigūnas: pareigūnas arba valstybės tarnautojas, kaip šios sąvokos apibrėžiamos tos ES šalies, kurioje atitinkamas asmuo vykdo minėtas funkcijas, nacionalinėje teisėje ir kaip yra taikoma tos ES šalies baudžiamojoje teisėje.
Aktyvioji korupcija: tyčiniai bet kurio asmens veiksmai, kai jis tiesiogiai ar per tarpininkus žada ar duoda bet kokį nepagrįstą atlygį pareigūnui, skirtą jam pačiam arba bet kuriam trečiajam asmeniui, už jo teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą einant pareigas arba vykdant funkcijas, dėl kurio jis pažeidžia savo tarnybines pareigas.
Pasyvioji korupcija: tyčiniai pareigūno veiksmai, kai jis savo ar trečiojo asmens naudai tiesiogiai arba per tarpininkus prašo arba priima bet kokį nepagrįstą atlygį, arba kai jis priima pažadą dėl tokio atlygio už teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą einant pareigas arba vykdant funkcijas, dėl kurio jis pažeidžia savo tarnybines pareigas.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (OL C 195, 1997 6 25, p. 2–11)

1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktas, kuriuo, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu, parengiama Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais (OL C 195, 1997 6 25, p. 1)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71)

2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29–41)

2016 m. sausio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/63 dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (OL L 14, 2016 1 21, p. 23–24)

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2008/801/EB dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 287, 2008 10 29, p. 1–110)

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas 2007/751/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (OL L 304, 2007 11 22, p. 34–35)

2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2003/642/TVR dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, taikymo Gibraltarui (OL L 226, 2003 9 10, p. 27)

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54–56)

Aiškinamasis raštas dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais (Tarybos 1998 m. gruodžio 3 d. patvirtintas tekstas) (OL C 391, 1998 12 15, p. 1–12)

1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos aktas dėl protokolo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos parengimo (OL C 313, 1996 10 23, p. 1–10)

1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktas dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos parengimo (OL C 316, 1995 11 27, p. 48–57)

paskutinis atnaujinimas 08.03.2019