Fasuotų produktų ženklinimas

Fasuotų prekių (arba iš anksto paruoštų pakuočių) ir jų turinio etiketėje turi būti nurodyta produkto masė arba tūris. Tam naudojama suderinta forma ir atsižvelgiama į specialias metrologines sąlygas.

SANTRAUKA

Fasuotų prekių* ir fasuotų produktų* etiketėje turi būti pateikta įvairi vartotojui aktuali informacija.

Fasuoti produktai yra parduodami atskirai ir pakuotojo iš anksto pasirinktos pastovios masės ar tūrio. Masė arba tūris turi būti:

„e“ ženklo naudojimas

Fasuoti produktai turi būti pažymėti mažiausiai 3 mm aukščio mažąja raide „e“, patvirtinančia, kad pakuotojo arba importuotojo atsakomybe fasuota prekė atitinka šios direktyvos reikalavimus dėl kokybės ir metrologinės kontrolės metodų (I priedo 5 punktas ir II priedas).

Ši raidė turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir vardinė masė ar vardinis tūris.

Masės arba tūrio nurodymas

Ant fasuotų prekių su skystais produktais žymimas jų vardinis tūris, o ant fasuotų prekių su kitais produktais žymima jų vardinė masė.

Fasuoto produkto etiketėje taip pat reikia nurodyti masę ir tūrį pagal prekybos praktiką arba paskirties šalies nacionalines taisykles, jei ES šalyse nurodymai skiriasi.

ES šalys negali drausti ar riboti pateikti į rinką fasuotas prekes, kurios atitinka šioje direktyvoje nurodytus reikalavimus dėl tūrio arba masės nurodymo ir naudotų matavimo metodų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1976 m. sausio 23 d. Daugelis ES šalių turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1977 m. liepos 22 d. Belgija, Airija ir Jungtinė Karalystė turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1979 m. gruodžio 31 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Fasuota prekė – produktas ir tam tikra pakuotė, į kurią jis yra fasuojamas.

*Fasuotas produktas – produktas, kuris yra fasuojamas į bet kurios rūšies pakuotę pirkėjui nedalyvaujant, o tokioje pakuotėje esančio produkto kiekis turi iš anksto nustatytą vertę ir negali būti pakeičiamas neatidarius pakuotės arba žymiai jos nepažeidus.

DOKUMENTAS

1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo (OL L 46, 1976 2 21, p. 1–11)

Paskesni Direktyvos 76/211/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18–63). Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24–28). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 14.12.2015