Gaminių garantijos vartotojams

Prekiautojai, parduodantys vartojimo prekes Europos Sąjungoje (ES) privalo pašalinti tuos defektus, kurie buvo prekių pateikimo metu, ir kurie išaiškėjo per dvejus metus. ES taisyklės užtikrina vartotojams minimalų apsaugos lygį, ypač jei prekės neatitinka pažadėtų standartų.

DOKUMENTAS

1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 99/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų

SANTRAUKA

Prekiautojai, parduodantys vartojimo prekes Europos Sąjungoje (ES) privalo pašalinti tuos defektus, kurie buvo prekių pateikimo metu, ir kurie išaiškėjo per dvejus metus. ES taisyklės užtikrina vartotojams minimalų apsaugos lygį, ypač jei prekės neatitinka pažadėtų standartų.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva suderinamos tos vartotojų sutarčių teisės dėl prekių pardavimo dalys, kurios apima teisines garantijas* ir, kai kuriais atvejais, komercines garantijas*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Teisinė garantija: teisinė vartotojo apsauga nekokybiškų prekių atveju. Ji nepriklauso nuo sutarties sąlygų.

*Komercinė garantija: laiduotojo (dažnai tai yra gamintojas) įsipareigojimas prisiimti asmeninę atsakomybę už tam tikrus defektus per tam tikrą laikotarpį.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie pardavimą ir garantijas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 99/44/EB

1999 7 7

2002 1 1

OL L 171, 1999 7 7, p. 12-16

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/83/ES

2011 12 12

2013 12 13

OL L 304, 2011 11 22, p. 64-88

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1-11)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64-88)

1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29-33)

paskutinis atnaujinimas 09.09.2015