Vartotojų apsauga nuo nesąžiningų sąlygų sutartyse

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

Direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 93/13/EEB ir direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, susijusios su ES vartotojų apsaugos taisyklių geresniu vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva 93/13/EEB

Sankcijos

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DIREKTYVOS?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29–34)

Paskesni Direktyvos 93/13/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su geresniu Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (OL L 328, 2019 12 18, p. 7–28)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos pranešimas – Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais aiškinimo ir taikymo gairės (OL C 323, 2019 9 27, p. 4–92)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – Naujos galimybės vartotojams (COM(2018) 183 final, 2018 4 11)

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1–26)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 10.03.2020