Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkė

Komisija siūlo naują Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę, skirtą globalizacijos keliamoms problemoms spręsti. Naujoji strategija skirta kultūriniam bendradarbiavimui Europos Sąjungos (ES) valstybėse intensyvinti. Joje pateikiama visa seka konkrečių pasiūlymų, kaip įgyvendinti bendrus tikslus.

DOKUMENTAS

2007 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę [KOM(2007) 242 galutinis – Neskelbta Oficialiajame leidinyje].

SANTRAUKA

Kultūros sektorius dėl savo socialinio, ekonominio ir politinio poveikio yra labai svarbus. Būtent todėl kultūra labai svarbi vykstant Europos integracijos procesui.

Remdamasi šiais motyvais ir internetu pasikonsultavusi su visomis suinteresuotomis kultūros sektoriaus šalimis, Komisija siūlo naują Europos kultūros darbotvarkę, kurioje pateiktas ribotas skaičius tikslų. Siekiant šių tikslų Komisija siūlo naujus bendradarbiavimo su Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis, jų tarpusavio bendradarbiavimo bei skirtingų valdžios lygmenų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo mechanizmus.

Naujosios Europos kultūros darbotvarkės tikslai iškelia tris prioritetus:

Kultūrų įvairovė ir dialogas

Reikėtų skatinti atvirumą ir tarpkultūrinius mainus. Todėl naujoji darbotvarkė skatina:

Kūrybiškumo aktyvinimas, siekiant Lisabonos strategijoje numatyto augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų

Prie Europos ekonomikos augimo ir ES konkurencingumo didinimo prisideda kultūros pramonė. Pvz., ES kultūros sektoriuje dirba beveik 5 mln. žmonių. Todėl Komisija siūlo siekti tokių tikslų:

Kultūra kaip esminis tarptautinių santykių elementas

Tęsdama UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, kurią ratifikavo ES ir dauguma jos narių, pradėtus darbus, naujoji kultūros darbotvarkė siūlo stiprinti kultūros dimensiją kaip esminį ES tarptautinių santykių aspektą. Šio prioriteto siekiama naudojant keletą priemonių:

Darbo metodai

Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus Komisija siekia vykdyti struktūruotą dialogą su kultūros sektoriumi, pradedant pavieniais menininkais, baigiant kūrybinėmis industrijomis. Todėl Komisija rekomenduoja:

Naujoji kultūros strategija ir pasiūlytų priemonių visuma priklauso nuo glaudesnio ES ir jos narių bendradarbiavimo taikant atviro koordinavimo metodą (AKM). Ja taip pat siekiama plėtoti struktūruotą dialogą su kultūros sektoriumi.

Naująją Europos kultūros darbotvarkę papildo ir kiti su kultūros sektoriumi susiję veiksmai, kaip antai 2008-aisiais paskelbti Europos kultūrų dialogo metai.

Kontekstas

Kultūros sektoriuje jau įgyvendinta keletas veiksmų, susijusių su kultūros skatinimu Europos lygmeniu, pvz., programos „Kultūra“, „Piliečių Europa“ ir MEDIA.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui apie Europos kultūros darbotvarkės įgyvendinimą [KOM(2010) 390 galutinis – Neskelbta Oficialiajame leidinyje]. Ataskaitoje pristatoma Europos ir valstybių narių pažanga siekiant Europos kultūros darbotvarkės tikslų ir apžvelgiamos pirmosios naujų darbo metodų taikymo patirtys. Kultūrų įvairovei ir dialogui skatinti numatyti įvairūs klausimai ir veiksmai, ypač:

Siekiant remti kultūrą kaip kūrybiškumo katalizatorių iškelta keletas iniciatyvų, pavyzdžiui:

Priėmus darbotvarkę kultūros skatinimas palaikant ES tarptautinius santykius išgyvena naują postūmį. Jis apima:

Pirmosios patirtys rodo, kad apskritai AKM yra veiksminga kultūros srities bendradarbiavimo priemonė. Vis dėlto, kad būtų galima daryti galutines išvadas, AKM taikomas per trumpai. Ateityje, taikant atitinkamus darbo metodus, bendradarbiavimą privaloma sustiprinti. Per Europos asociacijų temines platformas ir Europos kultūros forumą vykdomas struktūruotas dialogas su kultūros sektoriumi. Intensyvinant dialogą kultūros sektoriuje ypač prisidėjo teminės platformos. Vis dėlto ateityje, siekiant geresnio pilietinės visuomenės dialogo derinimo, prireiks papildomų pastangų.

See also

Paskutinį kartą atnaujinta: 14.10.2010