Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas

Anglies dioksido (CO2) geologinis saugojimas gali užkirsti kelią žalingam klimato kaitos poveikiui ir jį sumažinti. Šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, kaip tai padaryti saugiai.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006.

SANTRAUKA

Anglies dioksido (CO2) geologinis saugojimas gali užkirsti kelią žalingam klimato kaitos poveikiui ir jį sumažinti. Šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, kaip tai padaryti saugiai.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva, vadinama Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CSS) direktyva, nustatoma teisinė sistema, kuri padeda kovoti su klimato kaita pasitelkiant aplinką tausojantį CO2 saugojimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Geologinės CO2 saugyklos turi nekenkti aplinkai. Jos negali trikdyti vandens telkinių (dėl galimo neigiamo CO2 saugojimo vandens storymėje poveikio) ar kelti pavojaus sveikatai. Nustatant tokių saugyklų tinkamumą yra kruopščiai renkami duomenys, pasitelkiant kompiuterinį statinį ir dinaminį modeliavimą sukuriamas galimo saugyklos komplekso trimatis modelis, atliekamas jautrumo apibūdinamas naudojant įvairius trimačio modelio modeliavimus, taip pat įvertinama rizika pagal ankstesniuose etapuose surinktą informaciją.

Geologinių saugyklų naudojimui reikalingi leidimai. Prašymai išduoti leidimą yra pateikiami ES šalies kompetentingai institucijai. Jame turi būti nurodyta informacija, pavyzdžiui, apie numatomą saugyklos saugumą, visą CO2 kiekį, kuris bus suleidžiamas, didelių pažeidimų prevencijos priemones ir siūlomą stebėsenos planą. Komisija gali pareikšti neprivalomą nuomonę apie leidimo saugoti projektą, kad užtikrintų nuoseklų šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimą visoje ES ir taip sustiprintų visuomenės pasitikėjimą CCS. Išdavus leidimą, kompetentinga institucija jį peržiūri praėjus penkeriems metams nuo išdavimo ir vėliau kas dešimt metų.

Į CO2 saugyklas negali būti pridedama atliekų ar kitų medžiagų, taip siekiant atliekas pašalinti. Saugyklų operatoriai kartą per metus turi kompetentingai institucijai pranešti CO2 stebėsenos rezultatus. Jie taip pat turi kas penkerius metus atnaujinti stebėsenos planus, kuriuos tvirtina kompetentinga institucija. Nuotėkio atveju saugyklų operatoriai (arba kompetentinga institucija, jeigu saugyklų operatoriai to nepadaro) turi nedelsdami imtis veiksmų pagal atkuriamųjų priemonių planą, kurį kartu su leidimu saugoti tvirtina kompetentinga institucija.

Saugyklą reikia uždaryti esant pagrįstam prašymui ir saugyklos operatoriui neįvykdžius leidime nurodytų sąlygų arba kompetentingai institucijai nusprendus saugyklą uždaryti po to, kai buvo panaikintas leidimas saugoti. Uždarius saugyklą, operatorius yra atsakingas už ją tol, kol įvykdomos atsakomybės perdavimo sąlygos (visų pirma sąlyga sandariai ir visam laikui izoliuoti CO2).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 25 d. Ja iš dalies keičiama Tarybos direktyva 85/337/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006.

KONTEKSTAS

Ši direktyva yra ES 2020 m. klimato ir energetikos dokumentų rinkinio, priimto 2009 m. balandžio mėn., dalis.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CSS) - tai procesas, kurio metu CO2 yra surenkamas iš didelių šaltinių, pavyzdžiui, elektrinių, suspaudžiamas, transportuojamas ir suleidžiamas į geologines saugyklas, kurios paprastai yra poringų uolienų, padengtų nepralaidžiomis uolienomis, giliuosiuose požeminiuose sluoksniuose, taip, kad CO2 nepatektų į atmosferą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2009/31/EB

2009 6 25

2011 6 25

OL L 140, 2009 6 5, p. 114-135

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo įgyvendinimo (COM(2014) 99 final, 2014 2 25).

Paskutinį kartą atnaujinta: 26.03.2015