Paviršiniam vandeniui taikomi aplinkos kokybės standartai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva nustatomi aplinkos kokybės standartai prioritetinėms medžiagoms ir kitiems aštuoniems teršalams. Toms medžiagoms priskiriami metalai kadmis, švinas, gyvsidabris ir nikelis bei jų junginiai; benzenas; poliaromatiniai angliavandeniliai (PAH); ir keli pesticidai. Kai kurios iš šių prioritetinių medžiagų klasifikuojamos kaip pavojingos.

Direktyvoje 2008/105/EB AKS – tai prioritetinių medžiagų ir kitų 8 teršalų koncentracijos vandenyje (arba biotoje*) ribos, t. y. ribinės vertės, kurių negalima viršyti, jei norima išsaugoti gerą cheminę būklę. Vandens standartas skirstomas į 2 tipus:

Skirtingi AKS taikomi:

ES valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi AKS. Jos taip pat turi imtis priemonių užtikrinti, kad žymiai nepadidėtų medžiagų, kurios linkusios kauptis nuosėdose ir (arba) biotoje, koncentracija.

Direktyva 2013/39/ES

Direktyvoje 2013/39/ES atnaujinti AKS, skirti 7 iš 33 pradinių prioritetinių medžiagų, atsižvelgiant į naujausią mokslinę ir techninę informaciją apie tų medžiagų savybes.

Į peržiūrėtus AKS toms 7 prioritetinėms medžiagoms pirmą kartą reikėjo atsižvelgti ES valstybių narių 2015 m. gruodžio 22 d. parengtuose upių baseinų valdymo planuose, kuriais siekta užtikrinti su šiomis medžiagomis siejamą gerą paviršinio vandens cheminę būklę iki 2021 m. gruodžio 22 d.

Ją sudarė 12 naujai nustatytų prioritetinių medžiagų, į kurių AKS reikėjo atsižvelgti rengiant papildomas stebėsenos programas ir preliminarias priemonių programas, kurias reikėjo pateikti Europos Komisijai iki 2018 m. pabaigos, siekiant užtikrinti su šiomis medžiagomis siejamą gerą paviršinio vandens cheminę būklę iki 2027 m. gruodžio 22 d.

Stebėjimo sąrašas

Be to, Direktyvoje 2013/39/ES reikalaujama, kad Komisija parengtų medžiagų, kurių atžvilgiu visoje ES renkami stebėsenos duomenys, kuriais būtų galima pagrįsti būsimus medžiagų prioritetiškumo nustatymus, stebėjimo sąrašą. Įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/840 sudaromas toks stebėjimo sąrašas.

Mišrios zonos

Direktyvoje 2008/105/EB taip pat reikalaujama, kad ES valstybės narės nustatytų mišrias zonas šalia išleidimo vietų, kuriose gali būti nesilaikoma AKS, jeigu likusi paviršinio vandens telkinio dalis tuos standartus atitinka. Tos zonos turi būti aiškiai nurodytos upės baseino valdymo planuose, parengtuose pagal Vandens pagrindų direktyvą.

Sąrašai

Kiekvienam upės baseinui ES valstybės narės turi sudaryti visų direktyvos I priedo A dalyje nurodytų medžiagų išmetimo, išleidimo ir nuotėkių sąrašą. Remdamasi šiuo sąrašu Komisija patikrins, ar daroma pažanga siekiant šių tikslų:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. sausio 13 d. ES valstybės narės turėjo ją perkelti į savo teisę iki 2010 m. liepos 13 d.

KONTEKSTAS

Laikantis AKS bus teikiama nauda ir visuomenei, ir aplinkai. Taip turėtų sumažėti išlaidos už paviršinio vandens valymą, naudojamą geriamajam vandeniui tiekti, ir pagerėti augalų bei gyvūnų, gyvenančių tame vandenyje, bei tą vandenį geriančių gyvulių sveikata.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Paviršinis vanduo: Upės, ežerai, tarpiniai vandenys ir pakrančių vandenys. Kalbant apie cheminę būklę paviršiniams vandenims taip pat priskiriami teritoriniai vandenys.
Biota: atitinkamos buveinės ar regiono gyvūnija arba augalija

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 348, 2008 12 24, p. 84–97)

Vėlesni Direktyvos 2008/105/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. birželio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/840, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495 (OL L 141, 2018 6 7, p. 9–12)

paskutinis atnaujinimas 26.10.2018