Jūrų aplinkos strategija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/56/EB dėl ES veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje (Jūrų strategijos pagrindų direktyva)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva pagrįsta esamais ES teisės aktais ir apima konkrečius jūrų aplinkos aspektus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta kitose politikos kryptyse, kaip antai Vandens pagrindų direktyva, Buveinių ir Paukščių direktyvos.

NAUJAUSI POKYČIAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2008 m. liepos 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2010 m. liepos 15 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Gera aplinkos būklė: tai ekologiniu požiūriu įvairūs ir dinamiški vandenynai bei jūros, kurie yra švarūs, sveiki ir produktyvūs. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad jūrų aplinka būtų išsaugota dabartinei ir ateities kartoms.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19–40)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimas 2010/477/ES dėl geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijų ir metodinių standartų (OL L 232, 2010 9 2, p. 14–24)

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22–61)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (2008/56/EB) pirmasis įgyvendinimo etapas – Europos Komisijos vertinimas ir gairės“ (COM(2014) 97 final, 2014 2 20)

Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui ir Regionų Komitetui „Inovacijos mėlynojoje ekonomikoje. Mūsų jūrų ir vandenynų potencialo panaudojimas darbo vietoms kurti ir ekonomikai kelti“ (COM(2014) 254 final/2, 2014 5 8)

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (OL L 257, 2014 8 28, p. 135–145)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl saugomų jūrų teritorijų nustatymo pažangos (pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB 21 straipsnį) (COM(2015) 481 final, 2015 10 1)

Bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui ir Regionų Komitetui „Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų darnaus valdymo darbotvarkė“ (JOIN(2016) 49 final, 2016 11 10)

paskutinis atnaujinimas 23.02.2017