Ženevos konvencija dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija

Sprendimas 81/462/EEB dėl Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sudarymo

KOKS ŠIOS KONVENCIJOS IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tolimos oro teršalų pernašos yra į atmosferą dėl žmogaus veiklos tiesiogiai ar netiesiogiai patenkančios medžiagos, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai kitoje šalyje, ir nebeįmanoma atskirti, kiek tos taršos yra sukėlę atskiri taršos šaltiniai ar jų grupės.

Pagal šią konvenciją iš viso parengti aštuoni atskiri protokolai.

Politinis bendradarbiavimas

Šia konvencija reikalaujama, kad susitariančiosios šalys kurtų ir įgyvendintų tinkamą politiką ir strategijas, visų pirma oro kokybės valdymo sistemas.

Susitariančiosios šalys susitaria reguliariai (bent kartą per metus) susirinkti įvertinti padarytą pažangą ir bendradarbiauti sprendžiant su konvencija susijusius klausimus.

Mokslinis bendradarbiavimas

Šalys susitaria imtis suderintų veiksmų mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, visų pirma siekiant sumažinti pagrindinių oro teršalų kiekį, stebėti ir matuoti išmetamą teršalų kiekį bei koncentraciją, taip pat geriau suprasti šių teršalų poveikį sveikatai ir aplinkai.

Informacijos mainai

Šalys susitaria keistis informacija, ypač duomenimis, kurie susiję su:

Bendradarbiavimas taršos stebėjimo srityje

ĮSIGALIOJIMO DATA

Konvencija įsigaliojo 1983 m. kovo 16 d., praėjus 90 dienų po to, kai buvo deponuotas dvidešimt ketvirtas ratifikavimo, pripažinimo, patvirtinimo ir prisijungimo dokumentas.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija – Rezoliucija dėl tolimos tarpvalstybinės oro teršalų pernašos (OL L 171, 1981 6 27, p. 13–24)

1981 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimas 81/462/EEB dėl Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sudarymo (OL L 171, 1981 6 27, p. 11–12)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1757 dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimo priėmimo Europos Sąjungos vardu (OL L 248, 2017 9 27, p. 3–75)

2016 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/768 dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų priėmimo (OL L 127, 2016 5 18, p. 8–20)

2016 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/769 dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimo (OL L 127, 2016 5 18, p. 21–31)

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17–119)

Vėlesni Direktyvos 2010/75/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas 2004/259/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 81, 2004 3 19, p. 35–36)

Protokolas prie 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos dėl patvarių organinių teršalų (OL L 81, 2004 3 19, p. 37–71)

2003 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2003/507/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (OL L 179, 2003 7 17, p. 1–2)

1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (OL L 179, 2003 7 17, p. 3–54)

2001 m. balandžio 4 d. Tarybos sprendimas 2001/379/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl sunkiųjų metalų patvirtinimo Europos Bendrijos vardu (OL L 134, 2001 5 17, p. 40)

1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl sunkiųjų metalų (OL L 134, 2001 5 17, p. 41–64)

1998 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 98/686/EB dėl Europos bendrijos pasirašymo 1979 m. Konvencijos dėl tolimos tarpvalstybinės atmosferos teršalų pernašos protokolą, skirtą papildomai mažinti išmetamos sieros kiekį (OL L 326, 1998 12 3, p. 34)

1979 metų tolimų oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl tolesnio išmetamų sieros teršalų mažinimo (OL L 326, 1998 12 3, p. 35–56)

1993 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 93/361/EEB dėl Bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Ženevos konvencijos protokolo, susijusio su išmetamų azoto oksidų emisijų arba jų tarpvalstybinių pernašų kontrole (OL L 149, 1993 6 21, p. 14–15)

Protokolas prie 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos, susijęs su azoto oksidų emisijų ar jų tarpvalstybinių pernašų kontrole (OL L 149, 1993 6 21, p. 16–26)

1986 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 86/277/EEB dėl 1979 m. Jungtinių Tautų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo Dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (EMEP) ilgalaikio finansavimo (OL L 181, 1986 7 4, p. 1)

1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (angl. EMEP) ilgalaikio finansavimo (OL L 181, 1986 7 4, p. 2–5)

paskutinis atnaujinimas 08.09.2020