Požeminio vandens apsauga nuo taršos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (Požeminio vandens direktyva)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva numatomi:

Požeminio vandens cheminė būklė

Požeminis vanduo laikomas geros cheminės būklės, kai:

Teršalai požeminiame vandenyje

Teršalų išleidimo prevencija ir ribojimas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. sausio 16 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2009 m. sausio 16 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19–31)

Paskesni Direktyvos 2006/118/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 01.03.2017