Genetiškai modifikuotų kultūrinių augalų reguliavimas: ES šalių teisės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva numatoma:

GMO ženklinimas ir konsultacijos su visuomene yra privalomi. Visais klausimais, susijusiais su žmonių sveikata ir aplinka, Europos Komisija privalo konsultuotis su kompetentingais moksliniais komitetais.

Turi būti sudaryti registrai, kuriuose registruojama informacija apie GMO genetines modifikacijas ir išleidimo į aplinką vietas. Šių registrų tvarkymo priemonės išdėstytos Sprendime 2004/204/EB.

Komisija privalo kas trejus metus skelbti ataskaitą apie patirtį, susijusią su GMO, kurie buvo pateikti rinkai, ir ES šalių priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti šios direktyvos nuostatas.

Nors šia direktyva ES šalims leidžiama laikinai apriboti arba uždrausti GMO, keliančius pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, ji iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/412, kuria ES šalims leidžiama uždrausti arba laikinai apriboti GMO, kurie yra leidžiami arba kuriems išduotas leidimas ES lygmeniu dėl platesnių priežasčių. ES šalys gali naudotis tokiomis priežastimis kaip miesto ir kaimo planavimas, žemės naudojimas, socialiniai ir ekonominiai padariniai, sambūvis* ir viešoji politika.

Iš dalies pakeičiančioje direktyvoje taip pat nustatomi galutiniai terminai ir atsakomybė, taikomi sprendimams dėl leidimo geografinės taikymo srities koregavimo, įskaitant teisę nesutikti atsižvelgiant į naujas objektyvias aplinkybes.

Nuo 2017 m. balandžio 3 d. ES šalys, kuriuose auginami GMO, turi imtis priemonių savo teritorijos pasienio zonose siekdamos išvengti galimo GMO tarpvalstybinio plitimo į kaimynines ES šalis, kuriose GMO auginti draudžiama, nebent tokios priemonės nereikalingos dėl tam tikrų geografinių sąlygų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2001 m. balandžio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. spalio 17 d.

KONTEKSTAS

Ši direktyva yra tik viena iš ES GMO reglamentavimo teisinės sistemos sudedamųjų dalių. Kitos sudedamosios dalys yra direktyvos ir reglamentai (kuriuose daugiausia dėmesio skiriama genetiškai modifikuoto maisto ar GMO tarpvalstybinio judėjimo klausimams), kurių tikslas yra saugoti žmonių bei gyvūnų sveikatą ir aplinką, suderinti tvarką ir užtikrinti rinkai teikiamų GMO atsekamumą.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Apgalvotas išleidimas: šioje direktyvoje – GMO sąmoningas perkėlimas į aplinką netaikant jokių specifinių jų apribojimo priemonių.
Genetiškai modifikuoti organizmai: modernios biotechnologijos, vadinamos genų inžinerija, metodai, kuriais galima pakeisti genetinę gyvų ląstelių ir organizmų medžiagą. Tai leidžia, pavyzdžiui, auginti didesnį derlių duodančius augalus ar veisti ligoms atsparius gyvūnus.
Sambūvis: genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologiškų kultūrų egzistavimui reikia taisyklių, užtikrinančių, kad auginimo, derliaus nuėmimo, gabenimo, laikymo ir perdirbimo metu jas būtų galima atskirti viena nuo kitos.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1–39)

Vėlesni Direktyvos 2001/18/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas 2004/204/EB, nustatantis išsamias registrų tvarkymo priemones, įrašant informaciją apie GMO genetinius pakeitimus, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/18/EB (OL L 65, 2004 3 3, p. 20–22)

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1–23)

Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24–28) Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1–10)

paskutinis atnaujinimas 11.12.2017