Principas „teršėjas moka“ ir atsakomybė už aplinkos apsaugą

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos taisyklės, paremtos principu „teršėjas moka“. Tai reiškia, kad įmonė, kuri sukelia žalą aplinkai, turi atsakyti už šią žalą ir imtis būtinų prevencijos arba ištaisymo (atlyginimo) priemonių bei padengti visas susijusias išlaidas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvoje žala aplinkai apibrėžiama kaip:

Žalos aplinkai apibrėžtis apima teršalų išleidimą į orą (nes tai daro įtaką žemės arba vandens sąlygoms), vidaus paviršinius vandenis ir gruntinius vandenis, taip pat genetiškai modifikuotų organizmų apgalvotą išleidimą į aplinką, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/18/EB.

Taikymo apimtis

Atsakomybė kyla dviem atvejais:

Išimtys

Ši direktyva netaikoma žalai aplinkai, kurią sukelia ginkluotas konfliktas ar gaivalinė nelaimė, žalai aplinkai, kurią sukelia įvykis, kurio atsakomybė reglamentuojama tarptautinėmis sutartimis (pvz., jūrų taršai), ir branduoliniam pavojui, kuris reglamentuojamas Euratomo sutartimi.

Prevencijos ir ištaisymo (atlyginimo) veiksmai

Įmonė privalo sumokėti už prevencinius veiksmus ir ištaisymo (atlyginimo) veiksmus, išskyrus tam tikrus atvejus, pvz., jei žalą sukėlė trečioji šalis, nepaisant atitinkamų saugos priemonių, arba oficialaus nurodymo nesilaikymas.

Įgyvendinimas

Iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/1010

2019 m. direktyva buvo iš dalies pakeista Reglamentu (ES) 2019/1010, kuriuo suderinamos ir supaprastinamos ataskaitų teikimo pareigos aplinkos teisės aktų srityje. Įvestos naujos taisyklės, kurios galioja nuo 2019 m. birželio 26 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 2007 m. balandžio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 2004 4 30, p. 56–75)

Vėlesni Direktyvos 2004/35/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui pagal Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) 18 straipsnio 2 dalį“ (COM(2016) 204 final, 2016 4 14)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „REFIT atsakomybės už aplinkos apsaugą vertinimas“, pridedamas prie Komisijos ataskaitos Tarybai ir Europos Parlamentui pagal Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) 18 straipsnio 2 dalį (SWD(2016) 121 final, 2016 4 14)

paskutinis atnaujinimas 17.06.2020