Principas „teršėjas moka“ ir atsakomybė už aplinkos apsaugą

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos taisyklės, paremtos principu „teršėjas moka“. Tai reiškia, kad įmonė, kuri sukelia žalą aplinkai, turi atsakyti už šią žalą ir imtis būtinų prevencijos arba ištaisymo (atlyginimo) priemonių bei padengti visas susijusias išlaidas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvoje žala aplinkai apibrėžiama kaip:

Žalos aplinkai apibrėžtis apima teršalų išleidimą į orą (nes tai daro įtaką žemės arba vandens sąlygoms), vidaus paviršinius vandenis ir gruntinius vandenis, taip pat genetiškai modifikuotų organizmų, apibrėžtų Direktyvoje 2001/18/EB, apgalvotą išleidimą į aplinką.

Taikymo sritis

Atsakomybė kyla dviem atvejais:

Išimtys

Ši direktyva netaikoma žalai aplinkai, kurią sukelia ginkluotas konfliktas ar gaivalinė nelaimė, žalai aplinkai, kurią sukelia įvykis, kurio atsakomybė reglamentuojama tarptautinėmis sutartimis (pvz., jūrų taršai), ir branduoliniam pavojui, kuris reglamentuojamas Euratomo sutartimi.

Prevencijos ir ištaisymo (atlyginimo) veiksmai

Įmonė privalo sumokėti už prevencijosveiksmus ir ištaisymo (atlyginimo)veiksmus , išskyrus tam tikrus atvejus, pvz., jei žalą sukėlė trečioji šalis, nepaisant atitinkamų saugos priemonių, arba oficialaus nurodymo nesilaikymas.

Įgyvendinimas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. balandžio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Atsakomybė už aplinkos apsaugą“.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 2004 4 30, p. 56–75)

Paskesni Direktyvos 2004/35/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui pagal Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) 18 straipsnio 2 dalį“ (COM(2016) 204 final, 2016 4 14)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „REFIT atsakomybės už aplinkos apsaugą vertinimas“, pridedamas prie Komisijos ataskaitos Tarybai ir Europos Parlamentui pagal Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) 18 straipsnio 2 dalį (SWD(2016) 121 final, 2016 4 14)

paskutinis atnaujinimas 05.10.2016