Galimybė visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Galimybė susipažinti su informacija pateikus prašymą

Aktyvus platinimas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2003 m. vasario 14 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2005 m. vasario 14 d.

KONTEKSTAS

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Informacija apie aplinką: bet kokia rašytinės, vaizdinės, akustinės, elektroninės arba kitokios formos informacija apie Direktyvos 2003/4/EB 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytus klausimus.

Valdžios institucija: vyriausybės ar kitokia nacionalinė, regioninė arba vietos viešoji administracija, įskaitant viešąsias patariamąsias įstaigas ir asmenis, kuriems taikomi teisės aktai. ES šalių vyriausybės gali nuspręsti, kad šis apibrėžimas neapima institucijų, kai jos vykdo teismines ar teisėkūros funkcijas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26–32)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43–48)

2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, 2005 5 17, 1–3)

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13–19)

2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, 1–14)

paskutinis atnaujinimas 26.01.2017