Barselonos konvencija dėl Viduržemio jūros apsaugos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konvencija (Barselonos konvencija)

Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencija

Protokolas dėl Viduržemio jūros taršos, sukeliamos atliekų, išmetamų iš laivų ir orlaivių, prevencijos (Protokolas dėl išmetamų atliekų)

Sprendimas 77/585/EEB dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konvencijos ir Protokolo dėl Viduržemio jūros taršos, sukeliamos atliekų, išmetamų iš laivų ir orlaivių, prevencijos sudarymo

Protokolas dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių (Protokolas dėl žemyninės kilmės taršos)

Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos pakeitimai

Sprendimas 1999/801/EB, priimantis Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos pakeitimus

Sprendimas 83/101/EEB, kuriuo patvirtinamas Protokolas dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių

Protokolas dėl specialiai saugomų Viduržemio jūros zonų ir biologinės įvairovės (Protokolas dėl specialiai saugomų zonų ir biologinės įvairovės)

Sprendimas 84/132/EEB dėl specialiai saugomų Viduržemio jūros teritorijų protokolo pasirašymo

Sprendimas 1999/800/EEB dėl Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje sudarymo ir to protokolo priedų priėmimo (Barselonos konvencija)

Protokolas dėl bendradarbiavimo vykdant taršos iš laivų prevenciją ir, avarijos atveju, kovojant su tarša Viduržemio jūroje (Protokolas dėl taršos prevencijos ir avarijų)

Sprendimas 2004/575/EB dėl Barselonos konvencijos dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos Protokolo dėl bendradarbiavimo vykdant taršos iš laivų prevenciją ir, avarijos atveju, kovojant su tarša Viduržemio jūroje, sudarymo

Protokolas dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo (Protokolas dėl integruoto jūros pakrančių zonos valdymo)

Sprendimas 2010/631/ES dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo sudarymo

Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolas (Protokolas dėl veiklos jūroje)

Sprendimas 2013/5/ES dėl ES prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo

KOKS ŠIOS KONVENCIJOS, SPRENDIMŲ IR PROTOKOLŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Barselonos konvencija

Konvencijos tikslai yra šie:

Konvencijos susitariančiosios šalys įsipareigoja:

Konvencija buvo iš dalies keista 1995 m. Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su:

Prie konvencijos yra pridėti septyni protokolai.

Protokolas dėl išmetamų atliekų

Protokolas dėl taršos prevencijos ir avarijų

Protokolas dėl žemyninės kilmės taršos

Protokolas dėl specialiai saugomų zonų ir biologinės įvairovės

Protokolas dėl veiklos jūroje

Protokolas dėl pavojingų atliekų

Protokolas dėl integruoto jūros pakrančių zonos valdymo

ES yra visų pirmiau minėtų protokolų, išskyrus Protokolą dėl pavojingų atliekų, šalis.

ĮSIGALIOJIMO DATA

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Gera aplinkos būklė – kaip apibrėžta ES jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (Direktyva 2008/56/EB, žr. santrauką), jūros vandenų aplinkos būklė, kai tie vandenys sudaro ekologiniu požiūriu įvairius ir dinamiškus vandenynus bei jūras, kurie yra švarūs, sveiki ir produktyvūs jiems būdingomis sąlygomis, o jūrų aplinkos naudojimas neperžengia tausaus naudojimo lygio, ir tokiu būdu išsaugomas potencialas ja naudotis dabartinėms ir būsimoms kartoms.
Integruotas jūros pakrančių zonos valdymas – dinamiškas pakrančių zonos darnaus valdymo ir naudojimo procesas, kai vienu metu atsižvelgiama į pakrantės ekosistemų ir kraštovaizdžių pažeidžiamumą, jose vykdomos veiklos ir jų naudojimo būdų įvairovę ir sąveiką, tam tikros veiklos bei naudojimo būdų jūrinį pobūdį ir jų poveikį tiek jūrai, tiek sausumai.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konvencija (Barselonos konvencija) (OL L 240, 1977 9 19, p. 3–11)

Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencija

Protokolas dėl Viduržemio jūros taršos, sukeliamos atliekų, išmetamų iš laivų ir orlaivių, prevencijos (OL L 240, 1977 9 19, p. 12–34)

1977 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimas 77/585/EEB dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konvencijos ir Protokolo dėl Viduržemio jūros taršos, sukeliamos atliekų, išmetamų iš laivų ir orlaivių, prevencijos sudarymo (OL L 240, 1977 9 19, p. 1–2)

Protokolas dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių (OL L 67, 1983 3 12, p. 3–18)

Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos pakeitimai (OL L 322, 1999 12 14, p. 20–31)

1999 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas 1999/801/EB, priimantis Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos (Barselonos konvencijos) pakeitimus (OL L 322, 1999 12 14, p. 18–31)

1983 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 83/101/EEB, kuriuo patvirtinamas Protokolas dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių (OL L 67, 1983 3 12, p. 1–2)

Protokolas dėl specialiai saugomų Viduržemio jūros zonų ir biologinės įvairovės (OL L 322, 1999 12 14, p. 3–17)

1984 m. kovo 1 d. Tarybos sprendimas 84/132/EEB dėl specialiai saugomų Viduržemio jūros teritorijų protokolo pasirašymo (OL L 68, 1984 3 10, p. 36–37)

1999 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas 1999/800/EEB dėl Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje sudarymo ir to protokolo priedų priėmimo (Barselonos konvencija) (OL L 322, 1999 12 14, p. 1–2)

Protokolas dėl bendradarbiavimo vykdant taršos iš laivų prevenciją ir, avarijos atveju, kovojant su tarša Viduržemio jūroje (OL L 261, 2004 8 6, p. 41–46)

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas 2004/575/EB dėl Barselonos konvencijos dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos Protokolo dėl bendradarbiavimo vykdant taršos iš laivų prevenciją ir, avarijos atveju, kovojant su tarša Viduržemio jūroje, sudarymo (OL L 261, 2004 8 6, p. 40)

Protokolas dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo (OL L 34, 2009 2 4, p. 19–28)

2010 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas 2010/631/ES dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 279, 2010 10 23, p. 1–2)

Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolas (OL L 4, 2013 1 9, p. 15–33)

2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2013/5/ES dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo (OL L 4, 2013 1 9, p. 13–14)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pranešimas dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo įsigaliojimo (OL L 187, 2013 7 6, p. 1)

Pranešimas dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo įsigaliojimo (OL L 242, 2011 9 20, p. 1)

paskutinis atnaujinimas 30.06.2020