Benzino ir dyzelino kokybė: siera ir švinas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelino kokybės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Benzinas

Dyzelinas

Išmetamo ŠESD kiekio mažinimas

Ataskaitų teikimas

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 1999 m. liepos 1 d. ES šalys turėjo taikyti taisykles nuo 2000 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Ne keliais judančios mašinos: įvairios variklinės priemonės, naudojamos kitais nei prekių ar keleivių transportavimo tikslais, kaip antai buldozeriai, kompresoriai ir ekskavatoriai su galiniu ar priekiniu kaušu.
Ataskaitos apie kuro būvio ciklo metu išmetamą ŠESD kiekį: ataskaitos apie kuro gavybos, perdirbimo ir skirstymo metu išmetamą CO2, CH4 ir N2 kiekį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 58–68)

Vėlesni Direktyvos 98/70/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77)

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (OL L 328, 2018 12 21, p. 82–209)

2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/652, kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (OL L 107, 2015 4 25, p. 26–67)

2014 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1307/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės 7b straipsnio 3 dalies c punkto ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 17 straipsnio 3 dalies c punkto taikymo tikslu nustatomi labai didelės biologinės įvairovės pievų kriterijai ir arealai (OL L 351, 2014 12 9, p. 3–5)

2005 m. sausio 12 d. Komisijos rekomendacija 2005/27/EB dėl to, kas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) sudaro bešvinio benzino ir dyzelinių degalų su didžiausiu sieros kiekiu pakankamumą tinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje (OL L 15, 2005 1 19, p. 26–29)

paskutinis atnaujinimas 19.09.2019