Europos biologinės įvairovės apsauga („Natura 2000“)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teritorijų apsauga („Natura 2000“ tinklas)

Konsultacijų procedūra

Apsaugos tikslai ir priemonės

Planų ir (ar) projektų vertinimas

Rūšių apsauga

ES šalys turi:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1992 m. birželio 10 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1994 m. birželio 10 d.

KONTEKSTAS

„Natura 2000“ tinklas apima beveik penktadalį ES sausumos ploto ir daugiau nei 250 000 km2 jūrų ploto.

Taip pat žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Speciali saugoma teritorija: ES šalių įsteigta Bendrijos (t. y. ES) svarbos teritorija, kurioje taikomos būtinos apsaugos priemonės, skirtos palaikyti ar atstatyti natūralių buveinių ir (ar) rūšių, kurioms teritorija yra įsteigta, gerą apsaugos būklę bei populiacijas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50)

Direktyvos 92/43/EEB paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui – Gamtos padėtis Europos Sąjungoje – 2007–2012 m. laikotarpio ataskaita dėl rūšių ir buveinių tipų, kuriems taikomos Paukščių ir Buveinių direktyvos, būklės ir tendencijų, parengta, kaip reikalaujama Buveinių direktyvos 17 straipsnyje ir Paukščių direktyvos 12 straipsnyje (COM(2015) 219 final, 2015 5 20)

paskutinis atnaujinimas 21.02.2017