OSPAR konvencija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 98/249/EB, kuriuo sudaroma Konvencija dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos

Konvencija dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR KONVENCIJOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ospar komisija

OSPAR darbas

Moksliniai tyrimai

Arbitražo procedūra

Priedai

Prie OSPAR konvencijos pridedami priedai, kuriuose apibrėžiamos šios konkrečios sritys

ES Arkties strategija

2016 m. bendrame komunikate ES rekomenduojama

NUO KADA TAIKOMAS SPRENDIMAS IR KONVENCIJA?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Jūros baseinas:

visi šie išvardyti elementai:

Susitariančiųjų Šalių vidaus vandenys ir teritorinės jūros.

Jūra teritorinėje jūroje arba toje jūros baseino dalyje, kuri yra šalia pakrantės valstybės jurisdikcijai pagal pripažintus tarptautinius teisės aktus priklausančios teritorinės jūros.

Atvira jūra, įskaitant visų šių vandenų dugną ir jo gelmes, taikant tokias ribas:

Vidaus vandenys: tai vandenys nuo kranto iki bazinių linijų, nuo kurių matuojamas teritorinės jūros plotis (ties reidu – iki gėlo vandens ribos (vieta reido teritorijoje, kurioje esant atoslūgiui ir mažam gėlo vandens debitui yra išmatuojamai padidėjęs druskingumas dėl jūros vandens)).
Tarša:

žmogaus veikla, kurios metu tiesiogiai arba netiesiogiai paskleidžiamos medžiagos ar energija jūros aplinkoje, ir kuri sukelia arba gali sukelti:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1997 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas 98/249/EB dėl Konvencijos dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos sudarymo (OL L 104, 1998 4 3, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 28 t., p. 188)

Konvencija dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos (OL L 104, 1998 4 3, p. 2–21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 28 t., p. 189)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19–40)

Vėlesni Direktyvos 2008/56/EB pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Galioja tik ši konsoliduota versija dokumentų redakcija.

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Integruota Europos Sąjungos Arkties politika (JOIN(2016) 21 final, 2016 4 27)

paskutinis atnaujinimas 26.11.2017( 1 ) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).