Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 93/98/EEB – Bazelio konvencijos patvirtinimas Europos bendrijos vardu

Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR KONVENCIJOS TIKSLAS?

Sprendime Europos ekonominės bendrijos (dabar ES) vardu patvirtinama Bazelio konvencija.

Konvencija yra išsamiausias daugiašalis aplinkos apsaugos susitarimas dėl pavojingų ir kitų atliekų. Ja siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo pražūtingo poveikio, kurį gali sukelti pavojingų ir kitų atliekų gamyba, tarpvalstybiniai (kertantys sienas) pervežimai bei tvarkymas.

Konvencija reglamentuojami pavojingų atliekų ir kitų atliekų tarpvalstybiniai pervežimai bei reikalaujama, kad jos šalys užtikrintų, jog tokias atliekas tvarkys ir šalins saugiu aplinkai būdu.

Be to, šalys įsipareigoja:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Konvencija turi 8 priedus:

Bendrosios pareigos pagal Konvenciją

Konvencijos šalys susitaria dėl šių dalykų:

Bet kuri šalis gali nustatyti papildomus reikalavimus, atitinkančius šios Konvencijos nuostatas.

Pranešimo procedūros

Konvencijoje nustatomos pranešimo procedūros, susijusios su:

Neteisėtas vežimas

Jei atliekos buvo neteisėtai eksportuotos, Konvencijos šalys turi jas reimportuoti.

Saugus aplinkai atliekų valdymas

Šalys susitaria bendradarbiauti kurdamos saugius aplinkai pavojingų ir kitų atliekų valdymo metodus.

Ginčų reguliavimas

Šalys siekia išspręsti kilusius ginčus derybomis arba bet kuriuo kitu taikiu jų pasirinktu būdu. Jeigu šalys neranda sprendimo, ginčas perduodamas Tarptautiniam Teisingumo Teismui arba arbitražui, kurį sudaro 3 šalys.

Sekretoriatas

Sekretoriatas padeda vykdyti veiklą ir šalims keistis informacija.

Pajėgumų stiprinimas

Regioniniai arba subregioniniai centrai visame pasaulyje suteikia galimybę mokytis ir stiprinti pajėgumus.

Įgyvendinimo teisės aktai

Ši Konvencija buvo įtraukta į ES teisę Reglamentu (EB) Nr. 1013/2006 ir jo vėlesniais pakeitimais.

NUO KADA TAIKOMAS SPRENDIMAS IR KONVENCIJA?

Sprendimas taikomas nuo 1993 m. vasario 1 d. Konvencija taikoma nuo 1994 m. gegužės 8 d.

KONTEKSTAS

ES, kaip ir ES valstybės narės, yra Konvencijos šalis. ES ratifikavo pakeitimą dėl uždraudimo, kuriuo draudžiama eksportuoti atliekas į EBPO nepriklausančias valstybes, nors šis pakeitimas dar neįsigaliojo tarptautiniu lygiu.

Derybos dėl Konvencijos vyko pagal Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programą, o ji buvo priimta 1989 m.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tvarkymas: veiksmai, kuriais galutinai pašalinamos atliekos ir veiksmai, galintys padėti atliekas regeneruoti, perdirbti, utilizuoti, tiesiogiai pakartotinai panaudoti ar panaudoti kokiu nors kitu būdu.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1993 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimas 93/98/EEB dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 39, 1993 2 16, p. 1–2)

Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (OL L 39, 1993 2 16, p. 3–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1–98)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 15.03.2018