Kova su vandens tarša nitratais iš žemės ūkio šaltinių

Švarus vanduo būtinas žmogaus sveikatai ir natūralioms ekosistemoms, todėl vandens kokybės užtikrinimas yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos (ES) aplinkos politikos bruožų. 1991 m. Nitratų direktyva yra vienas iš pirmųjų ES kovos su tarša teisės aktų.

DOKUMENTAS

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva siekiama sumažinti vandens taršą nitratais, kurie naudojami žemės ūkio tikslais, ir apsaugoti nuo tolesnės taršos. Ji glaudžiai susijusi su kitomis ES politikos sritimis dėl oro ir vandens kokybės, klimato kaitos ir žemės ūkio.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys turi:

Europos Komisija teikia ataskaitą kas ketveri metai remdamasi gauta nacionaline informacija.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1991 m. gruodžio 19 d.

KONTEKSTAS

Azotas yra svarbi maisto medžiaga, padedanti augti augalams ir kultūriniams augalams. Tačiau didelė koncentracija yra pavojinga žmonėms ir gamtai, o azotas, esantis žemės ūkyje naudojamose organinėse ir cheminėse trąšose, gali labai užteršti vandenį. Daugiau kaip 50 % viso azoto, užteršusio paviršinius vandenis, atsiranda dėl ūkininkavimo veiklos.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 91/676/EEB

1991 12 19

1993 12 19

OL L 375, 1991 12 31, p. 1-8

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

-

OL L 284, 2003 10 31, p. 1-53

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

-

OL L 311, 2008 11 21, p. 1-54

Paskesni direktyvos 91/676/EEB daliniai pakeitimai ir klaidų ištaisymai buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimo remiantis 2008-2011 m. valstybių narių ataskaitomis (COM(2013) 683 final, 2013 10 4)

paskutinis atnaujinimas 08.09.2015