Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ES

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja nustatoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS)*. Tai esminis ES politikos elementas, kuriuo siekiama spręsti klimato kaitos problemas mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį taupiu ir ekonomiškai efektyviu būdu. Jis pagrįstas „ribojimo ir prekybos“ (angl. cap and trade) principu*.

ES valstybės narės pradinius teisės aktus iš dalies pakeitė kelis kartus, nes keitėsi sistema. Naujausi pakeitimai buvo suderinti 2018 m. kovo mėn.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Dabartinis (trečiasis) ES ATLPS etapas prasidėjo 2013 m. ir tęsis iki 2020 m.

Sistema taikoma:

Nuo 2005 m. sausio 1 d. visų veiklos rūšių, kurioms taikomas teisės aktas, vykdytojai privalo atsisakyti atitinkamo leidimų skaičiaus, kuris atitiktų jų išmestų šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį.

Bendras ES išduodamų leidimų skaičius kasmet mažinamas: 1,74 % 2013–2020 m. ir 2,2 % nuo 2021 m.

Į ES, Norvegijos ir Islandijos oro uostus iš bet kurių pasaulio oro uostų skraidantys orlaiviai yra atleisti nuo ES ATLPS iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Leidimai:

Nuo 2021 m. 57 % leidimų turi būti parduodami aukcionuose. Ne mažiau kaip pusė ES valstybių narių pajamų turi būti skirta su klimatu susijusiems tikslams įgyvendinti.

Bus sukurti nauji mechanizmai, skatinantys naudoti mažai anglies dioksido:

ES šalys:

Visi šie veiksmai vykdomi remiantis ES lygiu suderintomis taisyklėmis.

Europos Komisija:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. spalio 25 d., o ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2003 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Pagal Kioto protokolą dėl klimato kaitos, dėl kurio susitarta 1997 m. gruodžio mėn., ES įsipareigojo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nuo 2008 m. iki 2012 m. sumažinti 8 % palyginti su 1990 m. lygiu.

Antruoju Kioto protokolo įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu (2013–2020 m.) šis įsipareigojimas iki 2020 m. padidintas 20 % palyginti su 1990 m. lygiu.

Ketvirtuoju ES ATLPS laikotarpiu (2021–2030 m.) ES siekia sumažinti savo emisijas iki 2030 m. ne mažiau kaip 40 %, atsižvelgiant į 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Siekdama šių tikslų ES sukūrė šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Kiekvienas leidimas taikomas vienos tonos CO2 arba CO2 ekvivalento išmetimui per nustatytą laiką.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): pirmoji (ir kol kas didžiausia) tarptautinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema, kuri apima daugiau nei 11 000 elektrinių ir gamybos įmonių 28 ES šalyse, Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine, taip pat aviacijos veiklą.
Ribojimo ir prekybos principas: ES ATLPS veikia pagal šį principą. „Didžiausias leidžiamas kiekis“ (arba riba) nustatomas bendram tam tikrų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, kurį gali išmesti gamyklos, elektrinės ir kiti sistemos įrenginiai. Didžiausias leidžiamas kiekis laikui bėgant mažinamas, kad smuktų bendras išmetalų kiekis. Sistema leidžia prekiauti taršos leidimais, kad bendras įrenginių ir orlaivių operatorių išmetamas teršalų kiekis neviršytų didžiausio leidžiamo kiekio, o teršalų kiekio mažinimas pareikalautų mažiausių sąnaudų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32–46)

Vėlesni Direktyvos 2003/87/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/853, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 94/63/EB ir 2009/31/EB bei Tarybos direktyvų 86/278/EEB ir 87/217/EEB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB (OL L 150, 2018 6 14, p. 155–161)

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 264, 2015 10 9, p. 1–5)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 03.10.2018