ES branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Plataus masto tarptautinis eksperimentas, vadinamas ITER, buvo vykdomas siekiant įrodyti branduolių sintezės kaip energijos šaltinio perspektyvumą. Europos Sąjunga (ES) įsteigė ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę, kad ši tvarkytų ES įnašą į ITER.

DOKUMENTAS

2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas

SANTRAUKA

Plataus masto tarptautinis eksperimentas, vadinamas ITER, buvo vykdomas siekiant įrodyti branduolių sintezės kaip energijos šaltinio perspektyvumą. Europos Sąjunga (ES) įsteigė ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę, kad ši tvarkytų ES įnašą į ITER.

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu įsteigiama ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E), kuri savo veiklą vykdys 35 metus, pradedant nuo 2007 m. balandžio 19 d. F4E būstinė yra Barselonoje, Ispanijoje.

F4E nariai yra Europos atominės energijos bendrija (Euratomas), atstovaujama Europos Komisijos, 28 ES šalys ir (1) Šveicarija, kuri su Euratomu yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl kontroliuojamos branduolių sintezės.

Tikslai

Tikslai yra šie:

Be kitų veiklos sričių pagrindiniai bendrosios įmonės uždaviniai yra:

Biudžetas

Euratomo įnašas į F4E 2014-2020 m. laikotarpiui siekia 2 915 mln. EUR.

2007-2041 m. laikotarpiu F4E orientacinė visų finansinių išteklių suma sudaro 9 653 mln. EUR, o Euratomo įnašas - 7 649 mln. EUR (administracinės išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 15 %).

Struktūra

F4E yra juridinis asmuo. Įmonė atsako už F4E veiklos įgyvendinimo priežiūrą.

F4E turi:

Valdyba atsakinga už F4E veiklos įgyvendinimo priežiūrą.

Atsakomybė ir jurisdikcija

F4E sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkama sutartis ir jai taikoma teisė.

Jurisdikciją nagrinėti F4E atžvilgiu pareikštus ieškinius ir apeliacinius skundus turi ES Teisingumo Teismas.

KONTEKSTAS

Branduolių sintezės energija kartu su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir branduolių dalijimosi energija yra viena iš trijų iškastinio kuro alternatyvų. Šios energijos ištekliai yra gausiausi visatoje - tai saulės ir kitų žvaigždžių spinduliuojamas energijos šaltinis. Nepaisant to, iš šių trijų neiškastinių energijos išteklių jis yra mažiausiai išplėtotas žemėje.

1978 m. pradėtas JET (Jungtinio Europos toro) projektas kelerius metus prisidėjo prie pažangių mokslinių tyrimų branduolių sintezės energijos srityje. Nuo 1988 m. ITER projekto plėtra simbolizavo naują etapą branduolių sintezės srityje. Šio darbo rezultatas - 2001 m. parengtas išsamus mokslinių tyrimų įrenginio techninis projektas, kuriuo siekiama pademonstruoti, jog branduolių sintezė yra energijos šaltinis, kuris galėtų ES suteikti didelės naudos, visų pirma užtikrinant ilgalaikį energijos tiekimo patikimumą ir šaltinių įvairovę.

2003 m. lapkričio mėn. ES ITER priimančiąja šalimi paskyrė Prancūziją, o ITER statybos vieta - Kadarašą.

Daugiau informacijos žr. Branduolių sintezės energijai (F4E) interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2007/198/Euratomas

2007 4 19

-

OL L 90, 2007 3 30, p. 58-72

Iš dalies keičiantys aktai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2013/791/Euratomas

2013 12 24

-

OL L 349, 2013 12 21, p. 100-102

Sprendimas (Euratomas) 2015/224

2015 3 5

-

OL L 37, 2015 2 13, p. 8-14

paskutinis atnaujinimas 25.07.2015(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).