Energetikos chartijos sutartis ir protokolas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 98/181/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos Bendrijų Energetikos chartijos sutarties ir Energetikos chartijos protokolo dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų sudarymo

Baigiamasis tarptautinės konferencijos aktas ir energetikos chartijos konferencijos priimtas sprendimas dėl energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo. Bendri pareiškimai. I priedas „Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimas“. II priedas „Sprendimas dėl Energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo priėmimo“

Europos energetikos konferencijos baigiamasis aktas. 1 priedas „Energetikos chartijos sutartis“. 2 priedas Sprendimai dėl Energetikos chartijos sutarties

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai Energetikos chartijos sutarties punktai yra susiję su investicijų apsauga, prekyba energetinėmis medžiagomis ir produktais, tranzitu ir ginčų sprendimu.

Komercija, investicijos, prekyba ir apsauga

Tarp sutarties nuostatų yra šios:

Teisė valdyti energijos išteklius

Sutartimi pripažįstamos šalių suverenios teisės valdyti energijos išteklius ir joje dar kartą patvirtinama, kad tomis teisėmis turi būti naudojamasi laikantis tarptautinės teisės normų, nepakenkiant pagrindiniam tikslui skatinti prieigą prie energijos išteklių, jų žvalgymą ir komercinę plėtrą.

Aplinkosaugos dalykai

Skaidrumas

Sutarties šalys turi paskirti bent vieną informacijos punktą, į kurį būtų galima kreiptis dėl informacijos apie įstatymus, kitus teisės aktus, teisinius sprendimus ir bendruosius administracinius sprendimus dėl energetinių medžiagų ir produktų.

Ginčų sprendimas

Sutartyje numatomas susitariančiųjų šalių ginčų sprendimas diplomatiniais kanalais ir ad hoc tribunoluose. Investicijų atveju tokie ginčai gali kilti tarp investuotojų ir priimančiųjų šalių. Jei investuotojų ginčo nepavyksta išspręsti taikiai per tris mėnesius, investuotojai gali:

Signatarai, Energetikos chartijos konferencija, protokolai ir pareiškimai

Išimtys

Šalys negali daryti jokių su prekyba susijusių investicijų, neatitinkančių 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), kuriuo buvo įsteigta Pasaulio prekybos organizacija (PPO), ir nė viena sutarties nuostata neatleidžia PPO narių nuo susitarimo.

Jokiai susitariančiajai šaliai nekliudoma priimti ar taikyti kokios nors priemonės:

Energetikos chartijos protokolas

Protokolas buvo priimtas pagal sutartį. Jo tikslai:

Tarptautinė energetikos chartija

2015 m. daugiau nei 65 šalys ir organizacijos, įskaitant ES ir visas ES šalis, priėmė ir pasirašė naują Tarptautinę energetikos chartiją. Naujosios chartijos tikslas – įtraukti kuo daugiau naujų šalių, norinčių bendradarbiauti energetikos srityje ir pripažįstančių energetinio saugumo svarbą energiją gaminančioms, energijos tranzito ir energiją vartojančioms šalims. Naująja chartija atnaujinama 1991 m. energetikos chartija, kurios pagrindu ji parengta.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Energetikos chartijos sutartis įsigaliojo 1998 m. balandžio 16 d., o su prekyba susijusių nuostatų pakeitimai, kuriais pirmiausia siekta pakeisti nuorodas į GATT nuorodomis į PPO, taikomi nuo 1998 m. liepos 23 d.

KONTEKSTAS

Taip pat. žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1997 m. rugsėjo 23 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 98/181/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos Bendrijų Energetikos chartijos sutarties ir Energetikos chartijos protokolo dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų sudarymo (OL L 69, 1998 3 9, p. 1–116)

Baigiamasis tarptautinės konferencijos aktas ir energetikos chartijos konferencijos priimtas sprendimas dėl energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo. Bendri pareiškimai. I priedas „Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimas“. II priedas „Sprendimas dėl Energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo priėmimo“ (OL L 252, 1998 9 12, p. 23–46)

Europos energetikos konferencijos baigiamasis aktas. 1 priedas „Energetikos chartijos sutartis“. 2 priedas Sprendimai dėl Energetikos chartijos sutarties (OL L 380, 1994 12 31, p. 24–88)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Energetikos chartijos konferencija. Tranzito ginčų taikinimo tvarkos taisyklės (OL L 11, 1999 1 16, p. 39–44)

2001 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 2001/595/EB dėl Europos bendrijos atliekamo Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimo (OL L 209, 2001 8 2, p. 32)

1998 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/37/EB dėl Europos bendrijos pozicijos dėl tranzito ginčų taikinimo tvarkos taisyklių, kurias priims Energetikos chartijos konferencija (OL L 11, 1999 1 16, p. 37–38)

paskutinis atnaujinimas 25.05.2020